Östersjön och Kattegatt – ett ansvar för Kronobergs län 

Publicerad
2010-09-14

Länsstyrelsen delar för 2011 ut 2,5 miljoner kronor för åtgärder som mildrar miljöbelastningen i Östersjön och Kattegatt. Kommuner och ideella organisationer ges härigenom en möjlighet att söka bidrag för att minska kväve- och fosforbelastningen till havet.

Ja 

Regeringen beslutade 2009 om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kronobergs län är visserligen ett inlandslän, men det är viktigt att stoppa näringsbelastningen även för länets sjöar och vattendrag, innan näringen når havet.

 

För Länsstyrelsen i Kronobergs del kommer LOVA-bidragen troligtvis uppgå till ca 2,5 miljoner kronor för år 2011.Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om LOVA-bidrag. Medel kan sökas för att täcka 50 % av kostnaden för ett projekt.

 

Exempel på projekt och åtgärder som är berättigade till LOVA-bidrag är förstudier för till exempel anläggandet av våtmarker, utredningar och åtgärder angående hantering av dagvatten, enskilda avlopp och kommunala avloppsnät. 

Ansökan görs till Länsstyrelsen. Blanketter, anvisningar och vägledning finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/lova. Ansökan avseende 2011 års medel ska vara inskickad senast 15 december 2010. Senare inkomna ansökningar riskerar att inte bli behandlade.

 

Har ni frågor, kontakta gärna Länsstyrelsen.

Vattenvårdshandläggare Elin Wallquist, tfn 0470 - 861 47

elin.wallquist@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2010-10-05