Tikaskruv skyddas – Lessebo kommun får sitt fjärde naturreservat 

Publicerad
2010-06-21

Tikaskruv är ett 15,3 ha stort område med många gamla ekar, beläget 5,5 km sydost om Kosta. Området blir nu naturreservat genom en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och markägaren -Sveaskog AB

Ja 

I Tikaskruv finns många gamla lövträd, framförallt ekar, i åldrarna 100-400 år. Området består idag dels av betesmark med många äldre träd och buskar, dels av granplantering på tidigare ängs- och betesmark med insprängda äldre ekar och björkar.

De gamla lövträden i Tikaskruv utgör livsmiljö för många vanliga och ovanliga insekter, vedsvampar, mossor och lavar. I en av de gamla ekarna har man till exempel hittat den sällsynta ädelguldbaggen och på några av träden växer den praktfulla lunglaven. I håligheter i träden lever fladdermöss, och hackspettar finner sin föda under trädens bark. För att bevara de äldre träden och öka möjligheterna för de arter som är knutna till dem kommer man gradvis att återställa granplanteringen till träd- och buskbärande betesmark.

Mer information om reservatet finns att läsa här. 

 

Kontaktperson:
Naturvårdshandläggare Elin Åkelius, 0470-86 133

Senast uppdaterad: 2010-06-22