Regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Publicerad
2010-05-28

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att, i samverkan med övriga länsstyrelser, utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas arbete med regelförenkling bör utformas.

Ja 

Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att förenkla för företagen i sina kontakter med lokala och regionala myndigheter.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska i uppdraget redovisa vilka områden som bör prioriteras i förenklingsarbetet, hur arbetet bör organiseras och följas upp samt hur länsstyrelserna bör samverka med andra aktörer för att få till stånd ett samlat arbete med att förenkla i företagens vardag. Uppdraget ska redovisas till regeringen i december 2010.

Läs regeringens pressmeddelande

 

Kontakt:
Informationschef Michael Sundholm, 0470-861 39

Senast uppdaterad: 2010-06-01