Våraskruv, ett naturreservat med ett unikt odlingslandskap blir ännu finare 

Publicerad
2010-03-26
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Skyddad natur

Slåtterängar som under vår och försommar blommar i överflöd med bl.a. orkidén Adam och Eva. Mäktiga ekar med ovanliga lavar som puderfläck och gul dropplav samt ett antal hotade insekter. Allt detta kan du uppleva i naturreservatet Våraskruv

Ja 

Området har varit naturreservat sedan 1974. Nu höjs ambitionerna genom att en ny skötselplan fastställs samt genom ett utökat skydd av skogen. Naturvårdsverket har tagit över markägandet från Sveaskog.

Våraskruv är en mosaik av slåtterängar, slänter och före detta åkrar samt en fuktäng. På slåtterängarnas torrare partier finns den mest värdefulla floran. Ett flertal hotade eller skyddsvärda insektsarter är knutna till slåtterängarnas vegetation. Där finns också ett glest mycket gammalt ekbestånd varav flertalet av ekarna är hålträd. En rad sällsynta och hotade arter av lavar och insekter trivs på eller i dessa träd. I området finns även naturbetesmarker, vattenområden och äldre barrskog med lövinslag.

Läs mer om naturreservatet Våraskruv

Senast uppdaterad: 2010-06-01