Två nya naturreservat – snart halvvägs mot miljömålet levande skogar! 

Publicerad
2010-02-03
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Skyddad natur

Ja 

Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat, Hedasjön i Uppvidinge kommun och Kroxnäs i Alvesta kommun. Med dessa nya reservat så är vi halvvägs mot att att uppfylla ett av delmålen i miljömålet ”Levande Skogar” . Det att skydda 7950 ha som naturreservat.

Naturreservatet Hedasjön i Uppvidinge kommun omfattar 165 ha varav 43 ha vatten. Området ägs av Sveaskog. Det omfattar Hedasjön med öar, samt omkringliggande fastmark med talldominerad barrblandskog i mosaik med myrområden.

Naturreservatet Kroxnäs, i Alvesta kommun, en av länets största nyckelbiotoper har förklarats som naturreservat. Området ligger mitt emellan Ryssby och Vislanda, på gränsen till Ljungby kommun. Området är 68 ha stort, och utgörs av gran och tallskog, omväxlande på fastmark och på mosse och myr. Skogen hade utvecklats mot en naturskog med många allt ovanligare arter, t.ex. grön sköldmossa, när stormen 2005 fällde en betydande del (ca 25%) av skogen.

Förutom för att skydda enskilda arter, ska området kunna användas som ”ett referensområde för naturliga processer av värde för biologisk mångfald”. Med det menas att det ska ge besökare möjligheten att följa utvecklingen efter stormen i ett område där den stormfällda skogen har fått ligga kvar. 

Området ägs av enskilda som har fått ersättning av staten för att de inte längre kan bedriva vanligt skogsbruk.

Mer information om de båda naturreservatet finns att hämta på länsstyrelsens hemsida för Hedasjön och Kroxnäs.

 

Frågor besvaras av:

Naturvårdshandläggare Maria Andersson                0470-86 333

Naturvårdshandläggare Louise Ellman Kareld         0470-86 994

 

Senast uppdaterad: 2010-02-03