Länsstyrelsen fastställer Växjö kommuns detaljplan för Domkyrkan 1 

Publicerad
2010-01-28
Kategori
Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Planfrågor

Ja 

Gotha Media AB har överklagat Växjö kommuns beslut om en detaljplan som berör det Gamla Gymnasiet, även kallat Karolinerhuset. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en funktionell användning av området genom att tillskapa en ny byggrätt, vilken tillsammans med Gamla Gymnasiet kan utgöra ett nytt församlingshem.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har efter en prövning enligt plan- och bygglagen, PBL, avslagit bolagets överklagande och fastställt kommunens detaljplan.

Gotha Media AB som äger en fastighet inom planområdet och har Smålandsposten som hyresgäst, överklagade på grund av vissa formella brister. Samtidigt ansåg man att planen skulle möjliggöra exploateringar som skulle kunna hota kulturmiljövärden i området och missgynna bolagets intressen som fastighetsägare.

Länsstyrelsen delar inte bolagets formella invändningar mot kommunens beslut. Vidare konstaterar länsstyrelsen att detaljplanens syfte att få till stånd en funktionell användning av Gamla Gymnasiet är i grunden positivt men att byggnadens status som byggnadsminne måste bli styrande för tillkommande kompletterande byggnader.

Det är viktigt att poängtera att planen bara är ett första steg för att ett nytt församlingshem skall komma till stånd. Det återstår fler prövningar enligt Kulturminneslagen och Plan- och bygglagen.

 

Kontaktperson i detta ärende

Chefsjurist Lena Stjernqvist, tel 0470-86 177

Bilaga: Länsstyrelsen beslut 2010-0 127 (pdf-format)

Senast uppdaterad: 2010-06-01