Ett av världens artrikaste ekosystem finns i Kronoberg 

Publicerad
2009-06-24

Söndagen den 28 juni kl. 10.00 - 14.00 invigs naturreservatet Libbhults ängar i Uppvidinge kommun.

Ja 

När man talar om artrika ekosystem går nog de flestas tankar till tropisk regnskog. Något som många inte känner till, är att de svenska ängs- och betesmarkerna med dess träd och buskar hyser flera 100-tals arter. Inom en kvadratmeter ängsmark kan man finna så mycket som 50 olika arter blommor och gräs. Till ängs- och betesmarkerna hör dessutom en mängd andra organismer – fjärilar, insekter, fåglar, lavar, mossor och svampar.  

Söndagen den 28 juni kl. 10.00 - 14.00 invigs naturreservatet Libbhults ängar i Uppvidinge kommun, ett av länets artrikaste naturreservat med ängs- och betesmarker. Invigningstalet hålls kl. 12.00 av landshövding Kristina Alsér.

På invigningsdagen kommer det att handla om grova träd och ängs- och betesmarkernas arter, skötsel och historia samt om hur Du kan nyttja naturreservaten. Landshövding Kristina Alsér uttalar sig så här:

”Jag är jätteglad att invigningen kan hållas just nu när Småland är som vackrast och när många av Libbhults höga naturvärden finns att beskåda.”

Slåtterängen är ett ekosystem som under lång tid framkommit ur ett unikt samspel mellan människa och natur. Ängens unika egenskaper kan dock bara upprätthållas med hjälp av ständig skötsel av människor och deras betesdjur. Endast några decennier av upphörd hävd gör att slåtterängens artrikedom är borta för alltid.

Ängsbruket i Sverige uppstod förmodligen i större skala under slutet av järnåldern, för ca 1000 år sedan. Redan under tusentals år dessförinnan hade människan dock skapat öppna marker genom sina betesdjur. Under 1800-talets första hälft fanns miljontals hektar ängsmark i Sverige. Genom införandet av moderna jordbruksmetoder har i dag nästan all ängsmark försvunnit. Den finns kvar bara som unika fragment, ofta skyddade som reservat.

I Libbhults ängar förekommer flera sällsynta växter t.ex. orkidéer och den intressanta arten granspira. Här finns ängssvampar med sina hattar i rött och orange och flera olika arter vildbin och fjärilar. Llibbhults ängar är också en av Sveriges rikaste lokaler för ängssvampar.

Kontaktperson för invigningen är Annika Bladh, länsstyrelsen. Telefon 0470-861 22.

E-post: annika.bladh@lansstyrelsen.se

Mer information om reservatet och invigningen finns här. 

Senast uppdaterad: 2009-06-24