Biotopskydd

Ansökan om dispens från biotopskyddet

Biotopskyddet syftar till att skydda sådana mindre mark- och vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda (7 kap. 11 § miljöbalken). Följande landskapselement/biotoper omfattas av biotopskydd enligt bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar

För definitioner av vad som avses med ovan nämnda biotoper se bilaga 1 i Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön.

Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Vad som kan anses vara särskilda skäl måste bedömas från fall till fall.

Åtgärder för att rationalisera jordbruket utgör dock normalt inte något särskilt skäl för dispens.

En ansökan om dispens från biotopskyddet bör innehålla:

 1. Karta (skala 1:10 000) och skiss som visar placeringen av aktuella biotopskyddade objekt.
 2. Uppgift om vilken eller vilka fastigheter som berörs av den planerade åtgärden/verksamheten. Ange fastighetsbeteckning/ar samt kommun.
 3. Beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, t.ex. typ av mark (betesmark, åkermark), ev. förekomst av liknande objekt i omgivningen m.m.
 4. Beskrivning av aktuella biotopskyddade objekt (t.ex. utbredning, storlek på stenar, uppskattad ålder, påväxt av lavar och mossor, trädslag, stamdiameter eller stamomkrets etc).
 5. Uppgift om vilken/vilka åtgärd/er som planeras och när. Det bör även framgå hur verksamheten/åtgärden är tänkt att genomföras, dvs vilken metod som avses användas.
 6. Uppgift om hur ev borttagna stenar, träd etc. avses hanteras/placeras.
 7. Uppgift om orsaken till den planerade åtgärden och om det finns andra alternativa lösningar, t.ex. en annan möjlig placering av aktuell verksamhet/åtgärd. Det är viktigt att motivera varför det aktuella alternativet har valts.
 8. Uppgift om vilka försiktighets- och/eller kompensationsåtgärder som avses vidtas för att undvika/minska påverkan på natur- och kulturmiljön (t.ex. val av plats, val av metod/utformning, val av tidpunkt för arbetena, val av maskiner/redskap, anläggning av nytt objekt med liknande naturvärden m.m).
 9. Sökandens namn, adress och telefonnummer.

Bifoga även gärna fotografier som beskriver det aktuella området och aktuella biotopskyddade objekt.

Med fotografier som underlag kan tiden för länsstyrelsens handläggning av ärendet förkortas.

Ansökningsavgift
Innan Länsstyrelsen börjar handlägga en dispensansökan, måste man som sökande betala in en ansökningsavgift på Länsstyrelsens postgirokonto.

Ansökningsavgiften är för närvarande 2 300 kronor (förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt  avgiftsförordningen).

Hämta blankett via länken till höger.

Anmälan skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Miljövårdsenheten
351 86 VÄXJÖ

 Blankett

 

Miljösamverkan Sverige

Läs mer