Sanering

Efterbehandlingsåtgärder kan delas in i : 
1. Administrativa åtgärder
2. Åtgärder som angriper föroreningskällan
3. Åtgärder som hindrar eller ändrar
    föroreningens spridning/spridningsvägar

Pågående saneringar och Avslutade saneringar i Kronobergs län

hjortsberga sågverk sanering

Sanering av Hjortsberga sågverk, Kronobergs län. Foto: Länsstyrelsen

De administrativa åtgärderna kan utgöras av restriktioner beträffande framtida markanvändning, vilket kan innebära förbud att bygga bostadshus i området, att anlägga trädgårdar eller dricksvattentäkter. De administrativa åtgärderna angriper inte föroreningen eller dess spridning i sig men kan däremot skydda omgivningen mot exponering.

Åtgärder som angriper föroreningskällan kan fungera på ett sådant sätt att föroreningarna samlas upp/koncentreras för att därefter omhändertas genom exempelvis deponering eller destruktion (t.ex. jordtvätt, filterteknik) eller genom att föroreningarna förstörs eller omvandlas till mindre giftiga (t.ex. förbränning, biologisk nedbrytning). 

Åtgärder som som hindrar eller ändrar föroreningens spridning kan vara inneslutning eller stabilisering.

 

I länet har utförts och utförs kontinuerligt ett antal mindre saneringar vid t.ex. exploateringar av förorenade områden samt vid nedlagda bensinstationer (där SPIMFAB har tagit på sig ansvaret för de bensinstationer som lagt ner mellan 1 januari 1969 och 31 december 1994). Respektive kommun har oftast mer information om dessa saneringar än Länsstyrelsen. Andra aktörer som utför saneringar är t.ex. Banverket och Försvaret.