Vattenverksamhet   

Med vattenverksamhet menas verksamheter eller åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten.

Om enskilda eller allmänna intressen riskerar att bli påverkade av vattenverksamhet behövs tillstånd av Mark- och miljödomstolen eller anmälan till Länsstyrelsen. Samråd med Länsstyrelsen för att utröna om det krävs tillstånd eller anmälan.

Foto: Uno Samuelsson

Vad ska anmälas till Länsstyrelsen? 
För mindre vattenverksamheter gäller en anmälningsplikt, vilket ska göras till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas.  Anmälningsplikt kan gälla muddring, grävning, pålning, rensning, fyllning, sprängning och byggande i vatten, lagning och rivning av vattenanläggningar och uttag av vatten. Se vidare i Anmälan om vattenverksamhet inklusive blankett.

Avgift för anmälan
Avgiften för anmälningspliktig vattenverksamhet är enligt Miljöbalken 1350 kr.

Att söka tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen
För vattenverksamhet av större omfattning krävs i regel tillstånd av Mark- och Miljödomstolen. Detta gäller t.ex. kraftverk (inklusive minikraftverk) och reglering. Inför en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet skall alltid samråd ske med länsstyrelsen. Ansökan prövas i de flesta fall av Mark- och Miljödomstolen. Markavvattning prövas dock av Länsstyrelsen.

Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet. I dessa uppgifter ingår att kontrollera att tillstånd efterlevs, samt att ingripa mot olagliga arbeten i vatten. Vid misstanke om miljöbrott är Länsstyrelsen skyldig att lämna ärendet vidare till åklagare.

Egenkontroll
Den som bedriver vattenverksamhet är skyldig att kontrollera sin egen verksamhet. Se vidare i egenkontroll av vattenverksamhet.

Andra tillstånd som kan behövas
Beroende på vilken typ av vattenverksamhet du vill genomföra kan det krävas andra tillstånd. Nedan följer exempel på vilka dessa kan vara samt vem som utfärdar tillstånden.

 

Strandskyddsdispens Kommunen

Bygglov

Kommunen
Tillstånd till upplägg av muddermassor Kommunen
Marklov Kommunen
Dispens från dumpningsförbud Naturvårdsverket

                                

               

                                 

 

                                    

                                                      

 

 

 

 

Kontakta oss

Elin Wallquist
Elin punkt Wallquist snabela lansstyrelsen punkt se¤Elin punkt Wallquist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237147
Leif Karlsson
Leif punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Leif punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237469