Regionala miljömål

Länsstyrelsen ska tillsammans med andra regionala myndigheter och i dialog med bland annat kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer arbeta för att miljömålen nås och belysa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå miljömålen. Länsstyrelserna har också i uppdrag att följa upp miljömålen.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att anpassa, precisera och konkretisera miljömålen med hänsyn till de lokala och regionala förutsättningar som finns i respektive län. Skogsstyrelsen har motsvarande ansvar för Levande skogar, i samverkan med Länsstyrelsen.

Regionala miljömål för Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-2020. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål. För Kronobergs län finns där­med 45 regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella besluten.

Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet. De regionala miljö­målen ska ses som ett komplement till Svenska miljömål, preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål som fastställdes våren 2012 av regeringen, samt till generationsmålet som fastställdes våren 2010.

Samtliga mål som gäller för länet finns sammanställda i nedanstående dokument. Dokumentet uppdateras löpande med etappmål som fastställts av regeringen. Uppdatering i aug 2017: Riksdagen har ändrat i preciseringarna till Begränsad klimatpåverkan (preciseringen om temperatur är kvar men ändrad) och nu finns det fyra ytterligare etappmål till Begränsad Klimatpåverkan. Läs den korrekta lydelsen på miljömålsportalen under Aktuellt.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020

Regionala miljömål för Kronobergs län 2013-2020 

Äldre måldokument finns att läsa under Publikationer. Måldokumentet kommer att justeras.

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[3]‬