Regionala miljömål

Länsstyrelsen ska tillsammans med andra regionala myndigheter och i dialog med bland annat kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer arbeta för att miljömålen nås och belysa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå miljömålen. Länsstyrelserna har också i uppdrag att följa upp miljömålen.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att anpassa, precisera och konkretisera miljömålen med hänsyn till de lokala och regionala förutsättningar som finns i respektive län. Skogsstyrelsen har motsvarande ansvar för Levande skogar, i samverkan med Länsstyrelsen.

Regionala miljömål för Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-2020. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål. För Kronobergs län finns där­med 45 regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella besluten.

Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet. De regionala miljö­målen ska ses som ett komplement till Svenska miljömål, preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål som fastställdes våren 2012 av regeringen, samt till generationsmålet som fastställdes våren 2010.

Samtliga mål som gäller för länet finns sammanställda i nedanstående dokument. Dokumentet uppdateras löpande med etappmål som fastställts av regeringen.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020

Regionala miljömål för Kronobergs län 2013-2020 

 Äldre måldokument finns att läsa under Publikationer.

 Miljömålsdagen 24 januari 2013

- Konferens om Kronobergs utmaningar för en hållbar framtid.

Ta del av föreläsningarna och dokumentation från dagen här.