Vindkraft 

Planeringsmål och riksintresse

Under 2011 producerade Sverige cirka 6,1 TWh från vindkraft. Antalet vindkraftverk som är registrerade som idrifttagna var vid årsskiftet 2011/2012 var 2 039 stycken, med en totalinstallerad effekt av 2 899 MW.

Riksdagen har för Sverige satt upp ett planeringsmål att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en energiproduktion på 30 TWh. Planeringsmålet är ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft. Planeringen sker genom att kommunerna i deras översiktsplaner pekar ut och fastlägger områden som är lämpliga för vindkraft.

Energimyndigheten har under år 2008 utsett 423 områden i 20 län till riksintresse för vindbruk. Tillsammans utgör områdena cirka 2 procent av Sveriges yta. I Kronobergs län har två större områden pekats ut som riksintresse för vindbruk. Dessa är markerade som röda områden i kartan nedan.

Energimyndigheten uppdaterar nu de områden som är angivna som riksintresse för vindbruk. Nytt för denna revidering är bland annat att Energimyndigheten har tillgång till mer detaljerat underlag än tidigare år. Energimyndigheten har också tagit med avstånd till region- och stamnät som en aspekt i utpekande av riksintressen då vindkraft och elnät är viktiga variablar för utbyggnaden av förnybar energi i Sverige. Beslut om nya riksintressen för vindbruk väntas försommaren 2013.

 

Kontakta oss

Kaisa Sandstedt
Miljöskyddshandläggare
010 223 74 51

Madeleine Karlsson
Funktionsansvarig
010 223 74 11

Fax: 010 223 72 20