Vindkraft

Planeringsmål och riksintresse

Den totala vindkraftproduktionen i Sverige för helåret 2013 var 9,8 TWh, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med året innan och mer än en fyrdubbling av produktionen sedan 2008. Vindkraften utgjorde i och med det 7 procent av landets elproduktion. Vid utgången av 2013 var 2 640 vindkraftverk i drift med en samlad effekt på 4 194 MW.

Riksdagen har för Sverige satt upp ett planeringsmål att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en energiproduktion på 30 TWh. Planeringsmålet är ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft. Planeringen sker genom att kommunerna i deras översiktsplaner pekar ut och fastlägger områden som är lämpliga för vindkraft.

Energimyndigheten har utsett ett antal områden till riksintresse för vindbruk, dessa reviderades under 2013. I Kronobergs län har två större områden pekats ut i Alvesta respektive Uppvidinge kommun och några mindre områden finns i Lessebo kommun. Dessa är markerade som röda områden i kartan nedan.

 

Vid revidering av riksintresseområden har Energimyndigheten använt ett mer detaljerat underlag än tidigare år. Energimyndigheten har också tagit med avstånd till region- och stamnät som en aspekt i utpekande av riksintressen då vindkraft och elnät är viktiga variablar för utbyggnaden av förnybar energi i Sverige.

Kronobergs län

Vid utgången av år 2013 fanns sju vindkraftverk med en installerad effekt på 6 MW i Kronobergs län. Under 2014 påbörjades projekteringen av en anläggning med 50 vindkraftverk i Uppvidinge kommun.

I länet finns tillstånd för 130 vindkraftverk (oktober 2015).