Konsekvenser och åtgärder

Klimatförändringarna kommer att beröra de flesta system och verksamheter som vi är beroende av, precis som det mesta påverkas av väder och klimat idag. Regn, torka, stormar och årstider, allt sammantaget ger förutsättningarna för naturmiljön och samhället.

Här samlas information som om klimatförändringarnas effekter på samhället och olika verksamheter, samt verktyg och metoder för klimatanpassning.

 

Rapport: Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0

En kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över väntade klimatförändringar i länet och de konsekvenser som de kan leda till. Bebyggelse, teknisk försörjning och skogsbruk är några områden som berörs. Det handlar också om hur vi kan arbeta för att möta förändringarna.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Klimatanpassning i fysisk planering

Inom ramen för klimatanpassningsuppdraget har länsstyrelserna i Halland, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västernorrland tillsammans utarbetat en vägledning för klimatanpassning i den fysiska planeringen. Centrala delar i rapporten behandlar lagstiftning och ett processverktyg för en klimatanpassningsplan.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Scenarier för risk- och sårbarhetsanalys - Värmebölja och Skyfall

Länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk har tagit fram två händelsescenarier som får användas fritt av organisationer som vill analysera sin beredskap för nuvarande och framtida värmeböljor och eller skyfall.

Klicka här för att läsa scenariot

 

Goda exempel på kommunal klimatanpassning

Här finns en sammanställning av exempel på svenska kommuner som arbetar med klimatanpassning på olika sätt.

Klicka här för att läsa sammanställningen

 

Metodtest: Lokal klimateffektprofil i Ljungby kommun

Under våren har en metod för att samla underlag till en kommunal analys av konsekvenserna av ett framtida klimat testats i Ljungby.

Klicka här för att läsa mer