Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till den pågående klimatförändringen.
Klimatanpassning Kronoberg

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällsektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa. Klimatanpassning handlar om att förebygga framtida problem och kostnader samtidigt som eventuella möjligheter med ett nytt klimat tillvaratas. Det är viktigt att vi redan nu anpassar samhället till ett förändrat klimat. 

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft i uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet i länet.  Under åren 2013 och 2014 utarbetade Länsstyrelsen tillsamman med regionala aktörer en Regional handlingsplan för klimatanpassning med syfte att vägleda det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.

Under 2016 reviderades handlingsplanen som nu innehåller 47 åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning Kronobergs målsättningar

Övergripande mål för klimatanpassning av Kronoberg

• Kronoberg utvecklas till ett robust län som står emot klimatförändringar och tar tillvara på nya möjligheter.

Delmål

• Kommunerna har en god kunskapsbild av sina klimatrelaterade risker och handlingsalternativ för åtgärder.

• Ansvaret för anpassning till förändrat klimat är tydligt fördelat på berörda samhällsaktörer för klimatrelaterade problem som berör flera parter.

• Klimatanpassningsarbetet i länet följs upp regelbundet så att det finns en tydlig bild av hur arbetet med klimatanpassning går i länet samt dess effekter.

Rapporten och broschyren kan också beställas, sänd epost till klimatanpassning.kronoberg@lansstyrelsen.se 

 

 Content Editor