Allmänt

En av de viktigaste arbetsmetoderna för en ökad jämställdhetsintegrering är en ökad kunskap om jämställdhet och genus. Här ger vi en kort introduktion om begrepp, historia och snabbfakta kring jämställdhet.

Statistik

Grunden för ett effektivt jämställdhetsarbete är insikten om att ett av de tydligaste organisationsprinciperna i allt samhällsliv utgår från genus/kön. Kön sorterar och ordnar. Statistik hjälper oss att synliggöra strukturer, hur resurser, makt och inflytande är fördelade mellan män och kvinnor.

För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad på kön. Riksdagen har beslutat att jämställdhetsstatistiken är officiell statistik. Målet är att all statistik som relaterar till individer dels ska vara insamlad, analyserad och presenterad på kön, dels ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället. Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken.

Statistikförordningen har sedan den 9 juni 1994 en ny paragraf 14 i avsnittet "Tillgänglighet".

Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl för detta.