ANDT - alkohol, narkotika, dopning, tobak

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Inom tillsynsområdet ser Länsstyrelsen till att kommunerna följer reglerna i alkohollagen och tobakslagen.

Länsstyrelsens tillsyn över kommunerna

På länsnivå har länsstyrelserna det regionala tillsynsansvaret över alkohollagen. Hur och var alkohol får säljas och serveras i Sverige regleras i Alkohollagen. Tillstånd för att servera alkohol utfärdas av kommunen. Kommunen gör en granskning för att se om den sökande och restauranglokalen uppfyller kraven för att få ett serveringstillstånd. På tobaksområdet krävs att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram och att tobaken har rätt varningstext. Kommunen har också ansvar för tillsyn av vissa rökfria miljöer, exempelvis på restauranger och skolgårdar. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att kommunerna sköter sitt arbete. Vår tillsyn inkluderar både hur den kommunala tillsynen dokumenteras och hur den sköts rent praktiskt.  

 

Förebyggande arbete

Vårt förebyggande arbete utgår från den nationella ANDT-strategi som riksdagen antog i mars 2011 (”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”, proposition 2010/11:47). Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2011-2015 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.