ANDT - alkohol, narkotika, dopning, tobak

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Inom tillsynsområdet ser Länsstyrelsen till att kommunerna följer reglerna i alkohollagen och tobakslagen. Arbetet utgår från  riksdagensförnyade men fortsatt samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. Det övergripande målet i strategin är precis som för strategiperioden 2011-2015 ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Länsstyrelsens tillsyn över kommunerna

På länsnivå har länsstyrelserna det regionala tillsynsansvaret över alkohollagen. Hur och var alkohol får säljas och serveras i Sverige regleras i Alkohollagen. Tillstånd för att servera alkohol utfärdas av kommunen. Kommunen gör en granskning för att se om den sökande och restauranglokalen uppfyller kraven för att få ett serveringstillstånd. På tobaksområdet krävs att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram och att tobaken har rätt varningstext. Kommunen har också ansvar för tillsyn av vissa rökfria miljöer, exempelvis på restauranger och skolgårdar. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att kommunerna sköter sitt arbete. Vår tillsyn inkluderar både hur den kommunala tillsynen dokumenteras och hur den sköts rent praktiskt.  

 

ANDT-samordning

Länsstyrelsen har en nyckelroll som regeringens företrädare i länet och verkar för att de nationella mål som regering och riksdag beslutat om får genomslag i Kronoberg.  

Vårt uppdrag kan sammanfattas i sex olika delar:

  • Stödja genomförandet av den nationella ANDT-strategin.
  • Bidra till en bra samverkan kring dessa frågor i länet, mellan exempelvis kommuner, polis, landsting, frivilligorganisationer, näringslivet m.fl. 
  • Vara en motor i det regionala utvecklingsarbetet. Det handlar bland annat om att sprida ny kunskap till kommunala tjänstemän, politiker och andra nyckelpersoner.    
  • Vara en länk mellan nationell, regional och lokal nivå.
  • Förmedla aktuell forskning.
  • Sammankalla och stödja olika nätverk för exempelvis kommunala tjänstemän.      

Länsstyrelsen samordnar länets arbete inom nätverket Livsstil Kronoberg, som du kan läsa mer om på Livsstil Kronobergs hemsida