Alkohol- och drogfrågor 

Länsstyrelsen ser till att kommunerna följer reglerna i alkohollagen, som bland annat innehåller bestämmelser om serveringstillstånd. Vi ger råd till kommuner och krögare rörande bestämmelserna i alkohollagen.

Länsstyrelsens tillsyn över kommunerna

På länsnivå har länsstyrelserna det regionala tillsynsansvaret över alkohollagen. Hur och var alkohol får säljas och serveras i Sverige regleras i Alkohollagen. Tillstånd för att servera alkohol utfärdas av kommunen. Kommunen gör en granskning för att se om den sökande och restauranglokalen uppfyller kraven för att få ett serveringstillstånd. På tobaksområdet krävs att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram och att tobaken har rätt varningstext. Kommunen har också ansvar för tillsyn av vissa rökfria miljöer, exempelvis på restauranger och skolgårdar. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att kommunerna sköter sitt arbete. Vår tillsyn inkluderar både hur den kommunala tillsynen dokumenteras och hur den sköts rent praktiskt.  

 

Länsstyrelsen i kampanj mot langning

Logga för Tänk om

Informationssatsningen går under namnet TÄNK OM och har pågått sedan 2010. Målet är att påverka kunskap och attityder hos framför allt tonårsföräldrar.

Ett omfattande samarbete sker med aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Ansvaret för satsningen ligger hos Statens folkhälsoinstitut som samarbetar med Systembolaget, polisen och IOGT-NTO på den nationella nivån. På den regionala nivån finns ett nära samarbete med länssamordnare på Länsstyrelserna och även på den lokala nivån med kommunala samordnare av drogfrågor och idéburen sektor. I Kronobergs län samordnas kampanjen via Livsstil Kronoberg, ett regionalt nätverk med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg, Polismyndigheten Kronoberg och länets kommuner.

-   Alkohol och narkotika blir allt mer lättåtkomligt att döma av pris, serveringstillstånd och studier bland ungdomar. Vi vet att alkoholkonsumtion och våldsbrott följs åt och att minska minderårigas drickande är en viktig del i arbetet att motverka medicinska och sociala skadeverkningar av alkohol, narkotika och tobak, säger Anna Ståhl, länssamordnare alkohol- och drogfrågor i Kronobergs län.

Satsningen syftar till att sprida information till tonårsföräldrar och ge dem argument att säga nej till alkohol till sina tonåringar, bli medvetna om att det är olagligt att köpa ut alkohol till sina barn och att man som förälder kan och ska påverka.

Det är viktigt att upphäva myten att man som förälder hjälper sina barn till ett sundare drickande genom att förse dem med alkohol. Föräldrar som är tydliga med att deras tonåringar inte ska dricka alkohol gör sina barn en stor tjänst.

Satsningen omfattar bland annat webbplatsen www.tänkom.nu, utdelning av flygblad, lokala manifestationer, skolaktiviteter och annonser.

 

 

Kontakta oss

Malin Strand
ANDT-samordnare
Samhällsutvecklingsenheten
malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237150
Jan Borgehed
Alkohol- och tobakshandläggare
Samhällsutvecklingsenheten
jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se¤jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237426
Anna Ståhl
Tjänstledig
Samhällsutvecklingsenheten

Tänk oms hemsida

ANDT-sekretariat

En samordningsfunktion, ANDT-sekretariatet, har inrättats i Regeringskansliet med syftet att bidra till bättre samordning av statens insatser samt främja samverkan och dialog mellan statliga och regionala aktörer, kommuner och frivilligorganisationer kring det förebyggande arbetet.

Här kan du läsa mer om ANDT-sekretariatet.