Livsstil Kronoberg 

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som utgår från ett folkhälsoperspektiv med fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete.

Livsstil Kronobergs organisation

Organisationen har funnits sedan 1980 och syftet med verksamheten är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka det förebyggande arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Utgångspunkten är att alla aktörer i regionen bär ett ansvar att arbeta med folkhälsofrågor.

Ledningsgruppen, som består av länsledning, polisområdeschef, regiondirektör och länets kommunchefer, prioriterar utifrån nationella mål och riktlinjer. Ledningsgruppen kan ge uppdrag till de egna organisationerna och beslutar om frågor kring det regionala förebyggande arbetet genom den regionala handlingsplanen.

Beredningsgruppen består av tjänstemän verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän. Gruppen lämnar förslag på insatser och åtgärder till ledningsgruppen samt rapporterar och följer upp aktiviteter utifrån handlingsplanen. Beredningsgruppen ansvarar för att genomföra ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del.

Samrådsgruppen består av representanter från alla länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Linnéuniversitetet, idéburna organisationer samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Gruppen arbetar operativt med att driva frågor kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet och genomför och följer upp aktiviteter utifrån handlingsplanen.

 

Föräldramöten om cannabis, spice och nätdroger

I mars 2015 genomförde Livsstil Kronoberg  föräldramöten om cannabis, spice och nätdroger i länets alla kommuner. Syftet med insatsen var att ge vårdnadshavare ökad kunskap och en möjlighet att få svar på sina frågor. Vid föräldramötena medverkade representanter för skolan, Navet (primärvården), socialtjänsten och polisen. De berättade om det förebyggande arbetet, hur drogerna fungerar och påverkar, vilka tecken man ska vara vaksam på, var hjälp finns samt gav en lägesbild över ungdomars användande av droger i respektive kommun.

I rutan till höger hittar du informationsfoldrar på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Se Livsstil Kronobergs kampanjfilm om nätdroger,
klicka på bilden nedan.

 Dekorativ bild


 

 

 

Kontakta oss

Malin Strand
ANDT-samordnare
Samhällsutvecklingsenheten
malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237150
Jan Borgehed
Alkohol- och tobakshandläggare
Samhällsutvecklingsenheten
jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se¤jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237426
Anna Ståhl
Tjänstledig
Samhällsutvecklingsenheten