Länssamordnare 

Länsstyrelsen har ansvar för att organisera och samordna det förebyggande arbetet i länet. Länssamordnarfunktionen verkar på regional nivå och ska även samverka med det civila samhället.

Uppdraget

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala förhållanden. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå.

Uppdraget består av att genomföra den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) Länssamordnarfunktionen ska vara länken mellan lokal, regional och nationell nivå och bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur för det alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksförebyggande arbetet samt samverka med det civila samhället.

 

Nationell strategi för ANDT-frågor

I propositionen redogör regeringen för en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Syftet är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Propositionen innehåller förslag till ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken. Dessutom informeras om en målstruktur, kopplad till ett uppföljnings- och utvärderingssystem för att bättre kunna mäta effekterna av samhällets insatser.

Den samlade strategin för ANDT-politiken syftar till att underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att få till en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens uppkomst, men också deras lösningar.

Det övergripande målet föreslås vara: ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet betonar regeringens viljeinriktning att komma till rätta med de samlade problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak orsakar både individ och samhälle.

Mål- och uppföljningsstrukturen för ANDT-politiken består av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Dessa mål omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt. Dessa mål är ständigt aktuella och har inte någon bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen knyts nationellt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden.

Länk till regeringens hemsida

 

Länsstyrelsens samarbete med kommunerna
Kommunerna är viktiga samverkansparter i det ANDT-förebyggande arbetet. Kommunerna har ett ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att skapa goda livsmiljöer och god kvalitet på förskola, skola och omsorg är en del i detta arbete. De lokala samordnarna och kontaktpersonerna för det förebyggande arbetet har god kunskap om det pågående arbetet i respektive kommun. En lokal struktur för ett hållbart, långsiktigt ANDT-arbete är av största betydelse, där ett alkohol- och drogförebyggande program/policy är en del i strukturen. Kommunerna har också ansvar enligt alkohol- och tobakslagen.

Samarbete med regionala aktörer
På regional nivå har Länsstyrelsen ett nära samarbete med andra aktörer och myndigheter, till exempel Polismyndigheten i Kronoberg, forskningsinstitutioner, Regionförbundet södra Småland, Trafikverket, Landstinget Kronoberg samt idéburen sektor.

Exempel på samarbeten:

Tobaksfri skola Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län genomför tillsammans med Landstinget Kronoberg utvecklingsarbetet Tobaksfri skola Kronoberg. Arbetet pågår under perioden hösten 2013 – hösten 2015. Utvecklingsarbetet är en fortsättning på den mångåriga satsning som har genomförts för att stödja länets skolor att utveckla ett tobaksförebyggande arbete.

Det övergripande syftet är att tillsammans med några skolor i Kronobergs län utveckla ett effektivt och långsiktigt hållbart tobaksförebyggande arbete. Dessa skolor ska i förlängningen också fungera som inspirerande förebilder/goda exempel för andra skolor i länet. Deltagande skolor är Teknikum och Katedralskola i Växjö, Linnéskolan i Älmhult och Astradskolan i Ljungby. Målet är att minska tobaksbruket bland länets unga.

Det goda föräldraskapet

Logga för det goda föräldrarskapet

Projektet Det goda föräldraskapet genomfördes av Växjö kommun tillsammans med Örebro universitet i samverkan med samtliga kommuner i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt IOGT-NTO, Sensus, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och Smålands Idrottsförbund. Projektet genomfördes under perioden 2010-2011. Efter projekttiden har samarbetet kring att utveckla föräldrastöd i länet fortsatt. Länsstyrelsen deltar i arbetets följestyrgrupp och har också under åren 2014-2017 uppdraget att stödja aktörer i länet i dess arbete med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren.

Det goda föräldraskapets hemsida

 

Kontakta oss

Malin Strand
ANDT-samordnare
Samhällsutvecklingsenheten
malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237150
Anna Ståhl
Tjänstledig
Samhällsutvecklingsenheten

Nationell broschyr om länssamordning