Länssamordnare

Länsstyrelsen har ansvar för att organisera och samordna det förebyggande arbetet i länet. Länssamordnarfunktionen verkar på regional nivå och ska även samverka med det civila samhället.

Uppdraget

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala förhållanden. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå.

Uppdraget består av att genomföra den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) Länssamordnarfunktionen ska vara länken mellan lokal, regional och nationell nivå och bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur för det alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksförebyggande arbetet samt samverka med det civila samhället.

 

Länsstyrelsens samarbete med kommunerna

Kommunerna är viktiga samverkansparter i det ANDT-förebyggande arbetet. Kommunerna har ett ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att skapa goda livsmiljöer och god kvalitet på förskola, skola och omsorg är en del i detta arbete. De lokala samordnarna och kontaktpersonerna för det förebyggande arbetet har god kunskap om det pågående arbetet i respektive kommun. En lokal struktur för ett hållbart, långsiktigt ANDT-arbete är av största betydelse, där ett alkohol- och drogförebyggande program/policy är en del i strukturen. Kommunerna har också ansvar enligt alkohol- och tobakslagen.

Samarbete med regionala aktörer

På regional nivå har Länsstyrelsen ett nära samarbete med andra aktörer och myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Smålandsidrotten samt idéburen sektor. Detta arbete sker huvudsakligen inom ramen för Livsstil Kronoberg.