Folkhälsa 

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

När det gäller alkohol- och drogrelaterade frågor ägnar vi oss främst åt förebyggande arbete och tillsyn. Våra förebyggande åtgärder går ut på att se till att de nationella politiska målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak uppnås. Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga frågor från lokalt och regionalt håll upp till den nationella nivån. Uppdraget gäller både det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet, där Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över kommunernas tillsynsarbete av alkohol- och tobakslagen.

Vårt förebyggande arbete utgår från den nationella ANDT-strategi som riksdagen antog i mars 2011 (”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”, proposition 2010/11:47). Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2011-2015 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.  

Nyheter

 

Konferens: Unga, maskulinitet och idrott - hur hänger det ihop?
Idrotten har den största publiken och är också en viktig mötesplats för många unga. Detta är en konferens om hur manlighetsidealet påverkar våra unga i deras vardag och inom idrotten. Konferensen genomförs den 7 oktober i Växjö, och du kan läsa mer om den genom att klicka på inbjudan till höger.

 

Kartläggning av småkommunernas ANDT-arbete
Det finns stora variationer i arbetet med att förebygga alkohol-, narkotika- och tobaksproblem i de mindre kommunerna i Kronobergs och Kalmar län. Det visar en nyligen genomförd kartläggning av Linnéuniversitetet. Kartläggningen har dels tittat på kommunernas ANDT-relaterade statistik, dels på kommunernas strukturer och organisation kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet.  Vissa kommuner har en låg medvetenhet och saknar motivation att arbeta med alkohol- och drogrelaterade frågor, medan andra kommuner har initierat ett välfungerande arbetssätt där det finns både strategier och resurser för att hantera problemen.  

Rapporten i sin helhet finner du här.

Kontakta oss

Malin Strand
ANDT-samordnare
malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237150
Jan Borgehed
Alkohol- och tobakshandläggare
jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se¤jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237426
Anna Ståhl
Tjänstledig

En samlad strategi för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Konferens 7 oktober: Unga, maskulinitet och idrott - hur hänger det ihop?