Miljömålsdagarna 2016

Miljömålsdagarna är en mötesplats med såväl inspirerande föredrag som tid för möten, diskussion, fördjupning och inspiration (studiebesök till goda exempel).
2016 kommer temat för dagarna att vara lokalt (kommunalt) miljöarbete och näringslivets miljöarbete.

Det finns fortfarande några platser kvar! Välkommen med din anmälan senast 17 april.
Miljömålsdagarna i Växjö!

Arrangemanget är en nationell, årligen återkommande konferens och till 2016 års konferens bjuder vi in miljösamordnare och deras chefer från kommuner och näringsliv, tillsammans med den ursprungliga målgruppen miljösamordnare i statlig verksamhet (regionalt och nationellt).

Inför 2016 breddas konferensen till att, förutom att vara den mötesplats den redan är för miljösamordnare och chefer vid statliga myndigheter, även inkludera företagens, företagsnätverkens och kommunernas motsvarigheter. Vi tror att en av nycklarna till att nå miljökvalitetsmålen ligger i att förankra miljöarbetet bättre hos både företagen och kommunerna. Att skapa en mötesplats eller en arena för detta kan vara ett sätt.

Vi utlovar föredrag, inspirerande möten och dialoger, och intressanta studiebesök i Växjö med omnejd.

Den övergripande inriktningen är att fokus eller tema för dagarna ska vara på lokalt (kommunalt) miljöarbete och näringslivets miljöarbete.

Länsstyrelsen i Kronobergs län är värdlän för Miljömålsdagarna 2016. Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket, RUS och Länsstyrelsen i Kronobergs län i samverkan med Växjö kommun, den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, Sveriges Kommuner och Landsting, Teknikföretagen samt Svenskt Näringsliv.

Miljömålsdagarna 2016 äger rum på Konserthuset i Växjö 27 till 28 april. I programmet finns en länk till anmälan.  I programmet anges sista anmälningsdag 23 mars, men det finns platser kvar och det går att anmäla sig till den 17 april. Anmälan är bindande efter den 17 april och hela deltagaravgiften faktureras. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Direktlänk till anmälan

Länk till att förboka deltagande vid workshop 28 april finns längst ner på sidan.

Om du stöter på problem när du fyller i anmälningsformuläret, ring 0470-58 30 80.

Vi hoppas på en bred uppslutning från många aktörer.

Uppdatering 2016-04-14

Innehåll i workshoparna den 27 april

Mitt, Ditt och vårt arbete med miljömålen, parallella workshopar kl 14-15.45

Inspiration, diskussion och goda exempel.

1. Så här kan miljömålen väcka motivation och ge ökad samverkan

Denna workshop har fokus på hur vi kan få olika aktörer i samhället att bli motiverade att styra med sikte på miljömålen, inte minst genom att samverka och agera mer tillsammans. Möjligheterna med Agenda 2030, arbetet för FM:s globala hållbarhetsmål, tas också särskilt upp.

Efter inledningar av Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, Eva Thörnelöf, kanslichef på Kansliet för strategi- och framtidsfrågor och Statsrådsberedningen följer gemensamma diskussioner. Workshopen leds av Magnus Enell.

2. Så här kan man välja väg med sikte på miljömålen

Vid workshopens diskuteras verktyg och idéer för att finna synergier mellan olika intressen och lösa ut konflikter tidigt. Workshopen är din chans att påverka framtida arbetet med miljömålen. Tre proaktiva kommuner och regioner som berättar om sina erfarenheter och utmaningar i relation till de svenska miljömålen, hur de strategiskt arbetar med att hantera målkonflikter och hitta win-win-situationer för att föra miljöarbetet framåt. Ställ deras erfarenheter mot dina och bidra till en viktig analys och väg mot en fortsatt god miljö.

Hur blir klimatarbetet i Göteborg en vinst för hela världen? Göteborgs Stad tar i sitt klimatstrategiska program sikte på konsumtionens klimatpåverkan. Vilka utmaningar finns det med att mäta, sätta mål och hitta lämpliga åtgärder? Inspiratör: Peter Krahl Rydberg, projektledare Klimatprogram, Göteborgs Stad)

Hur ser processen ut för att år 2035 nå en livskraftig, energineutral och attraktiv stad? Det finns många medvetna val som vi alla kan göra i vardagen för en bättre miljö. Hur ser valen ut? Inspiratörer: Sofia Mattsson och Sofie Karlsborn, miljöstrateger, Helsingborgs Stad

Smartare resor sparar både pengar och klimat – hur gör vi? Miljö- och hållbarhetsstyrning av verksamheterna minskar klimatpåverkan och bidrar till en giftfri miljö. Hur kan vi resa hållbart? Hur ser vägen ut? Inspiratör: Olle Bertilsson, miljöchef, Region Västernorrland.

3. Så här kan miljömålen skapa drivkraft för verksamheten

Inspiration, diskussion och goda exempel. Idéer och affärsmodeller för hur miljömålen kan gynna affärer och verksamheter. Workshopen är din chans att påverka framtida arbetet med miljömålen. Bli inspirerad av några olika branscher som berättar om sina erfarenheter och utmaningar i relation till de svenska miljömålen. Medverkande: Nils Hannerz, IKEM, Anna Henstedt, Bilsweden, Weronika Rehnby, TEKO Industrierna och Elinor Kruse, Teknikföretagen belyser olika aspekter introducerar workshopens frågor: 

- Hur får kan affärerna leda arbetet mot miljömålen?
Hur kan företagen och samhälle i där export av produkterna grunden för verksamheten. Det lokala kontra det globala.

- I textilbranschen utvecklas återvinningssystemen i de olika butikskedjorna och teknikutveckling sker i branschen. Vad behövs för att utveckla nya affärsmodeller som bidrar till att lösa viktiga miljöproblem? Vilket samspel behövs med myndigheterna?

- Producentansvar och myndighetsansvar är ofta reglerade. Men hur måste vi samverka i framtiden för att nå miljömålen? Vilken roll har privatpersonerna?

Summering - tre viktiga budskap från workshopen med tips och idéer om hur vi arbetar vidare med miljömålen

De viktigaste slutsatserna från workshopen tar vi med oss till panelsamtalen i plenum.

Uppdatering 2016-04-06

Innehåll i Workshoparna den 28 april

Framgångsrikt, cirkulärt och hållbart. Parallella workshopar kl 11-12.30.

Samtal och utbyte av erfarenheter kring hur vi arbetar för de svenska miljömålen, utifrån olika aktuella tema.

1. Så kan resurseffektivitet bidra till cirkulär ekonomi

Workshop med fokus på hur vi kan styra mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, vad företag, myndigheter och kommuner kan göra och hur styrmedlen på området kan utvecklas. Vid workshopen presenterar IVA sitt projekt ”Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft” och Naturvårdsverket presenterar aktuella politiska/statliga och EU-initiativ. Efter inledningarna följer diskussion.

Medverkande: Eva Ahlner, Naturvårdsverket. Facilitator: Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv.

2. Ett outnyttjat verktyg? - så kan upphandling bidra till miljömålen

Samverkan kring hur verktyget offentlig upphandling kan bidra till att vi når de nationella miljömålen. Experter på upphandling samt deltagarna utbyter tankar och erfarenheter om hur upphandling som styrmedel kan användas i ännu högre utsträckning framöver i arbetet med att nå miljömålen. Information om verktyget/tillvägagångssättet MILJÖMÅLSSÖK: Upphandlingsmyndigheten har ”taggat” färdiga upphandlingskrav i sin databas med respektive miljömål. Krav finns för alltifrån upphandling av nybyggnation till upphandling av morötter. Färdiga upphandlingskrav för kommuner, statliga myndigheter och landsting, länsstyrelser etc att klippa ut klistra och in i sina förfrågningsunderlag. Upphandlingsmyndigheten fortsätter att vidareutveckla detta verktyg och dialogen blir ett underlag i det fortsatta arbetet. Frågeställningar: Hur kan grön/hållbar offentlig upphandling användas som ett styrmedel i arbetet med att uppnå miljömålen? När/för vilka miljömål funkar det bättre respektive sämre? Vilket stöd behövs och av vem? Hur gör man en bra upphandling i praktiken? Vilka nätverk och verktyg finns att ta hjälp av? Konkreta exempel/erfarenheter från deltagarna.

Medverkande: Anette Svensson, Upphandlingsmyndigheten, Annika Christensson, Blekinge läns landsting, Annika Kleen, Naturvårdsverket. Facilitator Sven-Olof Ryding, Naturvårdsverket

3. Så skapar vi goda livsmiljöer i den täta staden!

En stad är mer än sina hus, som i sin tur mer än bara bostäder. Ändå handlar diskussionen om att bygga just bostäder, så många som möjligt och så snabbt som möjligt. I ivern att bygga fort är det viktigt att hinna fråga sig: Vad är det för miljöer vi bygger? Hur ser vi till att städerna blir hållbara och trivsamma för alla? Kommer det vi lägger till i det befintliga stadsrummet att bidra till en god bebyggd miljö och erbjuda bra livsmiljöer? Hur kan vi planera den byggda staden för att möjliggöra goda livsmiljöer för dagens och framtida generationer? Bli inspirerad av olika aktörers arbete för att i samverkan kunna skapa goda livsmiljöer i den täta staden. Korta inspirationsföreläsningar varvas med gruppdiskussioner mellan deltagarna. Vi berör och fördjupar oss i frågor kring ekosystemtjänster i staden, olika aktörers roller och möjlighet till samverkan, täthetens för- och nackdelar, barns och ungas utemiljöer.

Exempel på hur en god bebyggd miljö kan skapas:

Säkra hållbarhet i Stadsbyggnadsprocessen. 

Tydlig information till medborgare och byggaktörer om riktlinjer för stadens utbyggnad.

Kort film om akustisk design.

Medverkande: Anna Åhr Evertson, miljöplanerare i Upplands Väsby kommun, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket, Mirja Ranesköld, Boverket, Julia Ahlrot, Miljöstrateg Växjö kommun. Facilitator Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef Boverket.

4. Så här kan man konkret arbeta med de nationella miljökvalitetsmålen i verksamheten

Ta del av och dela med dig av goda exempel på hur olika verksamheter kan arbeta med de nationella miljömålen. Vi diskuterar miljömålens relevans för olika verksamheter och konkretiserar målen. Arbetet utgår från nyligen framtagna lathundar och mall för hållbarhetsrapportering som företag kan använda för att styra sitt miljöarbete och visa sitt miljöarbete relaterat till de nationella miljömålen. Många företag, kommuner och andra organisationer bedriver ett aktivt miljöarbete, kopplingarna till de nationella miljömålen är inte alltid tydliga. Andra har av olika skäl svårt att komma igång med miljöåtgärder. Hur kan din verksamhet konkret arbeta med nationella miljömålen? Hur kan ni visa att ert miljöarbete bidrar till de nationella miljömålen? Hur kopplar de nationella miljömålen till FN:s globala hållbarhets mål och Global Reporting Initiative (GRI)? 

Så här arbetar DHL med de nationella miljömålen i sin verksamhet. Ylva Öhrnell, Hållbarhetschef DHL.

Pensionskapitalet – en tillgång för att nå nationella miljökvalitetsmål. Eva Axelsson, Hållbarhetschef KPA Pension.

Så här kan företag visa sitt miljöarbete relaterat till de nationella miljömålen. Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Facilitator Magnus Enell, Enell Sustainable Business.

5. Så kopplar vi värdet av ekosystemtjänster till flera miljömål

Senast år 2018 ska viktiga samhällsbeslut beakta värdet av ekosystemtjänster. Hur berör det din organisation? Vad innebär det för ditt arbete och hur stärker det miljömålsarbetet? Och vad innebär det att värdera ekosystemtjänster? Vad är ekosystemtjänster? Hur värderas dessa tjänster? Ta sedan med dig lärdomarna hem till din organisation och fatta ännu fler långsiktigt hållbara beslut! Bakgrund, Riksbyggen informerar om sitt arbete och hur de värderar ekosystemtjänster och vad det ger, övning enligt Guide för värdering av ekosystemtjänster samt reflektion.

Medverkande: Veronica Johansson, Riksbyggen och Karin Skantze, Naturvårdsverket. Facilitator: Anki Grundelius, kommunikatör, Naturvårdsverket.

6. Så här kan vi planera och följa upp miljöarbetet i samhället

Regeringen har på senare år alltmer betonat att miljömålsarbetet behöver fokusera mer på åtgärder. Åtgärder och åtgärdsprogram behöver planeras mer genomtänkt och ”miljömålsåtgärder” integreras med ordinarie verksamhet och parallella uppdrag. Åtgärdsarbetet behöver också följas upp och speglas bättre i miljömålsuppföljningen. Som en följd av dessa signaler och även nya uppdrag från regeringen pågår nu flera initiativ i syfte att förbättra planering och uppföljning för åtgärdsarbetet för miljömålen. Denna workshop har fokus på hur vi kan planera och följa upp miljöarbetet bättre i samhället. Vidare är tanken att workshopen ska ge oss en bättre bild av hur de olika initiativ som nu sker hänger ihop och kan kopplas till och berika varandra.

Medverkande: Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Facilitator: Magnus Eriksson, RUS.

Om du vill vara säker på att få delta vid en särskild workshop kan du förboka plats. Förboka din plats senast den 17 april.

Varmt välkommen!