Life to ad(d)mire

I Kronobergs län finns många våtmarker som är särskilt viktiga ur ett Europaperspektiv. Några av dem är tyvärr skadade av diken och torvbrytning. Genom projektet Life to ad(d)mire har fem av dessa myrar restaurerats.

fågeltorn, en mosse, rundsileshår och en orrhane 

En stor del av Sverige

Länsstyrelsen i Kronobergs län fick tillsammans med sex andra länsstyrelser (Jämtland, Dalarna, Jönköping, Skåne, Västernorrland och Östergötland) projektpengar från EU och Naturvårdsverket för att under 2010-2015 restaurera ett antal våtmarker. Genom att lägga igen diken och röja bort sly har den öppna blöta myrmarken fått nytt liv, vilket också innebär en ny chans för myrarnas fåglar och mossor.

I Kronobergs län omfattar projektet Årshultsmyren, Flymossen, Horsnäsamossen, Taglamyren och Tängsjö fly.  

Hur gick det?

För att mäta hur bra vi lyckats med åtgärderna, har vi undersökt områdena noggrant både innan, under och efter åtgärderna. För att veta att vi gjorde rätt åtgärder på rätt platser så gjordes utförliga utredningar av hydrologin i respektive område innan vi satte igång. Utredningarna skulle svara på hur hög vattennivån var i marken och vilka vägar vattnet rinner i olika delar av områdena före restaureringarna och hur de förväntades förändras efter restaureringarna.

Vi har kontrollerat vattennivåer under hela arbetet. Inventeringar av fågelliv och växtliv har gjorts både före och efter restaureringarna, liksom även flygfotografering av områdena. Undersökningarna är viktiga för att vi hela tiden ska kunna förbättra våra metoder och bli allt mer kostnadseffektiva.

Lär dig mer!

I projektet har vi tagit fram en bok som handlar om myrar. Den beskriver vad en myr är för något och vilken betydelse myrar har för både växter, djur och människor. Den beskriver även vilka hot som finns mot myrens miljö, till exempel vad som händer vid dikning. Boken handlar också om restaurering av skadade myrar utifrån de erfarenheter som har dragits i projektet. En länk till boken finns i högerspalten här intill.