Taxås

Liten guldvinge. Foto Jonas Wäglind.

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap präglat av diabasförekomst. Den stora herrgårdsbyggnaden med flyglar tillhör Taxås gård. Byggnaderna, som inte ingår i reservatet, ser idag ungefär likadana ut som då de uppfördes 1860. De är privatägda så tänk på att inte störa.

Strax förbi gården finns en informationsskylt. Därifrån leder två strövstigar om vardera ca 2 km längd. Den norra stigen passerar en hällkista i närheten av ladugården och leder dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint, från vilken du har en fin utsikt över sjön Möckeln. Om klinten, som höjer sig ca 30 meter över sjön, kan gamla sägner berätta.

Till höger om stupet leder trappor ner till stranden. Här finns rester av den stenbrytning som varit av relativt betydande omfattning. Strax söder om den s.k. skrotstenen går en moränrevel långt ut i sjön. I skogen finns gott om gamla ihåliga lövträd, vilka rymmer bo för många hålbyggande fåglar. Här finns även många arter av sällsynta skalbaggar. En av dessa arter finns bara på ett fåtal lokaler i Sverige.

I reservatet finns sju fladdermusarter, exempelvis fransfladdermus och stor fladdermus.

Betesmark i Taxås. Foto: Jonas Wäglind.

Taxås är en av de förnämsta lavlokalerna i Götaland. Lunglaven som anses vara en bra indikatorart på lång skoglig kontinuitet har hittats på ett 20-tal träd i reservatet. Den södra odlingsmarken har tidigare varit åker, och här finns den andra strövstigen. Den gamla strukturen kan väl urskiljas. På våren lyser hagarna vita av de många stora häggarna.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Taxås.

Elda
Tälta
Parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
Rida annat än på körvägen från parkeringen till Taxås klint i reservatets östra gräns
Medföra okopplad hund
Plocka växter och skada vegetationen
Samla in insekter och liknande

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Taxås nature reserve

The Taxås Nature Reserve is very beautiful. An old agricultural landscape borders broad-leaved woodland that is very rich in species. A path from the car park leads up to the diabase hill “Taxås klint”. From here there are beautiful views across Lake Möckeln. The manor house is privately owned.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Taxås naturschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet Taxås bietet viele schöne Eindrücke. Eine alte Anbaulandschaft grenzt an Edellaubwälder mit großer Artenvielfalt. Ein Wanderweg vom Parkplatz führt hinauf zu der Felserhebung “Taxås klint”, von wo man eine schöne Aussicht über den See Möckeln hat. Die Gebäude des Gutes von 1860 sind in Privatbesitz.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 117 ha
Karaktär: Ädellövskog, betesmark
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda