Skårtaryds urskog

Följ den upptrampade stigen mellan gamla tallar och stenblock. Foto: Martin Unell.

Ett par kilometer söder om Skårtaryds by når man via en skogsbilväg ett drygt 30 ha stort område med alldeles särskilda kvaliteter. Skårtaryds urskog, som blev naturreservat 1996, består av skog och myr vid Feresjöns södra del. I en blockig terräng växer en barrskog med en ålder av mellan 150 och 200 år. En fjärdedel av träden är döda och befinner sig i olika nedbrytningsstadier. Mark och stenblock är täckta av lavar och på träden finns rikligt med hänglavar.

I reservatets södra del finns stubbar med spår av den stora Furubybranden 1868. Det är ovanligt med marker som fått sköta sig självt i så hög grad att nästintill urskogsliknande tillstånd skapats.
I denna typ av område brukar det finnas förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv och Skårtaryds urskog är inget undantag. Tjäder, orre, garnlav, gammelgranlav, talltagel, kattfotslav, korallav m.m. är bara några få exempel på områdets kvaliteter. Genom reservatet går en markerad stig. Var aktsam om den känsliga naturen. Håll dig till stigen. Trampa inte sönder markens lavtäcke och låt trädens hänglavar vara kvar.

 

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Skårtaryds urskog.

Tälta
Elda
Rida och cykla i terrängen eller på stigar
Plocka växter eller skada vegetationen i övrigt (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Skårtaryds urskog nature reserve

The Skårtaryd Virgin Forest is a very ancient and undisturbed coniferous forest growing on boulder-strewn ground. There are plenty of dead trees here. Burnt stumps are evidence of a big forest fire in 1868. Capercaillie, black grouse and many different kinds of moss and lichen are among the things that a visitor can enjoy. A path leads through the forest.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Skårtaryds urskog naturschutzgebiet

Der Urwald von Skårtaryd ist ein sehr alter und unberührter Nadelwald, der auf felsigem Boden wächst. Hier gibt es viele abgestorbene Bäume. Verbrannte Baum-stümpfe zeugen von einem großen Brand 1868. Auerhähne, Birkhühner und viele ver-schiedene Moose und Flechten kann der Besucher hier genießen. Durch den Naturwald führt ein Pfad.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


 

Varning för fallande träd och grenar

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1996, 2016
Areal: 30 ha
Karaktär: Naturskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket