Rocknenområdet

Myrlilja, som förekommer rikligt i våtmarkerna kring rocknenåsen. Foto: Robert Simonsson
Detta vildmarksartade och vackra reservat består av en två kilometer lång rullstensås, en getryggsås med smalt åskrön och branta sluttningar. Dessutom ingår de vidsträckta våtmarker som omger åsen, totalt 334 hektar.

Åsen omfattar drygt 80 hektar och är klädd med gles barrblandskog. Kontrasten mellan den fattiga åsvegetationen och kärrens frodighet är påfallande. I det långsträckta kärret väster om åsen finns en av de största och rikaste förekomsterna av myrlilja i Småland. Närmast åsfoten dominerar pors och dvärgbjörk.

Österut finns ett stort myrområde med kärr, fastmarksöar och den lilla Madsjön. Kärren domineras av blåtåtel, ett vanligt gräs på fuktig mark. I särskilt våta partier finns dytåg. Våtmarksslåttern var förr mycket omfattande i dessa trakter. Slåtterkärren håller nu på att växa igen.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Rocknenområdet.

Tälta
Elda
Plocka växter
Störa djurlivet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1977
Areal: 334 ha
Karaktär: Rullstensås, barrblandskog, myr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket

 

 Content Editor