Ramsås huvud

Odlingslandskap
Naturreservatet Ramsås huvud är ett 266 hektar stort område bestående av en halvö och flera öar i nordöstra delen av sjön Möckeln. Naturen i området är en mosaik av olika naturtyper. Här finns lövdominerad blandskog, lundartade lövskogar, ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap, samt en mängd öar och vattenområden. I området finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Området är ett känt utflyktsmål på våren för den stora mängden blåsippor.

Möckeln är en oreglerad sjö vilket gör att naturliga vattenståndsfluktuationer förekommer. Möckeln sänktes på 1850-talet med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen syns tydligt i form av en stenig vall utmed sjön. Landvinningsmarken är mellan 10 och 20 meter bred.

Sjöns grunda bottnar inne i skyddade vikar och Helgeåns videbevuxna åkanter utgör lek och uppväxtplatser för den hotade fiskarten mal (Silurus glanis). Helge ås vattensystem utgör ett av Sveriges viktigaste områden för malen.

Strandzon med al vid Möckeln. Foto: Länsstyrelsen, Carl-Philip Jönsson 

Strandzon med al nere vid Möckeln,
Foto: Länsstyrelsen, Carl-Philip Jönsson.

Berggrunden består av gnejs med ett stort inslag av diabas som sticker upp över omgivningen på grund av bergartens avvikande vittringsbenägenhet gentemot omgivande berggrund. Berggrunden ger upphov till en rik flora.

Området hyser en mångformig och artrik flora och fauna. Sju rödlistade arter är noterade. Mindre hackspetten som har en god population i Möckelnområdet kan speciellt nämnas. Fiskgjuse och lärkfalk häckar i området.

Blåsippor, Foto: Länsstyrelsen, Elisabet Ardö 

Möt våren i Ramsås huvud.
Foto: Länsstyrelsen, Elisabet Ardö. 

Var rädd om naturen!

 

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ramsåshuvud:

Störa djurlivet
Plocka växter eller bryta kvistar
Fånga insekter
Campa
Elda
Åka vattenskidor
Sätta upp tavla eller affisch

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 266 ha
Karaktär: Lövskog, odlingslandskap, öar, vatten
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket

 

 Content Editor