Prästeboda

Stenmur vid Prästeboda
Prästeboda är en gård med djupa rötter i historien. För hundra år sedan upptog hagmarker och slåtterängar en mycket stor areal. Bröderna Carl och Anders Carlsson brukade gården från 1930 fram till 1975. De vårdade Prästebodas kulturvärden med omsorg och ville att gården skulle bevaras som en gammal kulturgård. Därför donerade de fastigheten till Svenska Alliansmissionen och lät en del av markerna få naturreservatets skydd. När sedan slåttern och betet minskade började dessa marker successivt växa igen.

Man kan idag inom reservatet se olika faser av landskapets omvandling. Stenmurar, odlingsrösen, diken och mossbelupna husgrunder hjälper oss ana gårdens brukningshistoria. Tidigare fanns vacker granskog, men 2005 förändrades detta drastiskt då stormen Gudrun fällde så gott som all vuxen gran i reservatet.

Delar av de stormfällda områdena planeras nu att återigen bli trädbärande betesmarker med god tillgång på ädla lövträd. Andra delar får självföryngras till blandskog.

Betesmarkerna i området är naturliga och ogödslade, vilket gynnat de biologiska värdena. Mosippa (en mycket sällsynt art), backsippa och klockgentiana har tidigare, under hävdade perioder, funnits i större antal i betesmarkerna men har nu minskat eller helt försvunnit. Dessa arter kommer nu förhoppningsvis att kunna återintroduceras i området. 

I reservatet finns också mosaikmarker med skogsbryn, alsumpskog och tätare ädellövskogspartier. I de senare finns äldre träd och förekomst av död ved.

Eftersom området har många skiftande miljöer finns här ett rikt fågelliv. Här trivs arter som kattuggla, sparvuggla, mindre hackspett, bivråk och rödstjärt.

Vägen upp till gården kantas av en ohamlad lönnallé och stenmurar. Gårdsmiljön är ålderdomlig och naturskön. Mangårdsbyggnaden är från slutet av 1700-talet. Prästeboda var, med småländska mått mätt, en stor gård. Det märks på byggnadernas stil och storlek. 

Norrut i reservatet finns en sandplatå med brant sluttning mot den angränsande Storesjön. Från krönet har man en god utsikt.

 

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Prästeboda.

Skada vegetationen eller naturföremål
Fånga eller samla in insekter m.m.
Göra upp eld
Övernatta i husbil eller husvagn

Fullständiga reservatsföreskrifter finns att få hos Länsstyrelsen och senare på skyltar i reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1970, revidering 2009
Areal: 78,5 ha
Karaktär: Naturbetesmark, slåttermark, ädellövskog, blandlövskog, öppen betad strandzon
Kommun:  Ljungby
Ägare: Svenska Alliansmissionen