Notteryd

Besök det tätortsnära Notteryd. Reservatet omfattar både skog, strandmiljöer och sjöar samt öppen odlingsmark. Vandra längs stränderna, njut av blommor och fjärilar på ängsmarkerna, förundras över fornborgens gamla stenmurar och njut av den vackra utsikten. Packa matsäcken och ta en utflykt!
Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis, växer på multnande ved, oftast av gran. Foto: Andreas Malmqvist.

 

Naturreservatet Notteryd ligger ca 1,5 km öster om Sandsbro och 7 km nordost Växjö centrum. Reservatet kan nås från Sandsbro via Fylleryd och golfbanan och sedan mot Vikensved. Efter Notteryds by tar man rakt fram i en Y-formad korsning och kommer strax fram till en parkeringsplats vid den öppna skjutbanan.

Området har en rik kulturhistoria. Här finns bland annat länets enda fornborg. Den anlades redan under bronsåldern och moderna arkeologiska utgrävningar visar att den kan ha använts som ett hägnat grav- eller kultområde.

Under 1800-talet ökade behovet av matproduktion och nya torpställen anlades och marker stenröjdes för åker- och slåtterbruk. Spåren av detta syns i form av byggnadsgrunder, stenmurar och rösen. Mitt under brinnande världskrig anlades i början av 1940-talet ett militärt övningsfält vars verksamhet man än i dag kan se spår av i form bunkrar, skyttevärn och skjutbana med vallar och kulfång.

Naturreservatet har höga naturvärden knutna till öppna gräsmarker och skog med gamla och multnande träd. Områdets historik som militärt övningsområde har gjort att skogarna inte har blivit utsatta för modernt skogsbruk. Militärens verksamhet har också resulterat i att skogarna ofta är glesa och ljusöppna. Senare tiders stormar har lett till att stora partier med framförallt gran har stormfällts. Den multnande veden ger hemvist åt många ovanliga arter såsom grön sköldmossa (se bilden ovan), vedtrappmossa och trådticka. På gammal bok kan den ovanliga bokkantlaven hittas.

 

Stig längs Toftasjöns strand. Foto: Länsstyrelsen, Martin Unell.

De öppna markerna dominaras av örter och gräs. Bland örterna märks slåtterfibbla, svinrot, jungfrulin, nattviol och mandelblom. Blommande örter, buskar och träd lockar insekter som liten bastardsvärmare och andra fjärilar såsom silverblåvinge (se bild). De sandiga skjutvallarna gör området extra gynnsamt för insekter som kan bygga sina bon i dessa lösa, solvarma jordar.

Silverblåvinge. Foto: Ellen Flygare 

Silverblåvinge. Foto: Ellen Flygare.


Området har del i de tre sjöarna Toftasjön, Stensjön och Lövsjön. Vikahultabäcken rinner genom området och där den möter Toftasjön har den ovanliga citronfläckade kärrtrollsländan påträffats.Områdets fågelliv är varierat och man kan stöta på arter som fiskgjuse, storlom, sparvuggla och spillkråka.

Området är attraktivt för friluftslivet. Det finns många stigar i området och däribland Sigfridsleden som passerar fornborgen varifrån utsikten är imponerande. Ytterligare markerade stigar kommer att iordningställas och rastplatser och grillplatser anläggas. Skyltar med kartor och information om områdets natur- och kulturvärden kommer att sättas upp.


 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Areal: 289 ha, varav vatten 105 ha
Skyddsår: 2009
Karaktär: Blandskog, ängsmarker och sjö
Kommun: Växjö
Ägare: Staten

 

 Beslutsdokument