Möckelsnäs

Möckelsnäs
Möckelsnäs är ett naturreservat på spetsen av en halvö i Möckeln. Här kan man längs Möckelns stränder uppleva frodiga lövskogar. Ek är det dominerade trädslaget men här finns en stor blandning.

Området Möckelsnäs utgörs tillsammans med naturreservatet Kronan den yttersta delen av en halvö i sjön Möckeln. Området består av två delområden som båda utgörs av lövskog. Lövskog och i första hand ädellövskog utmärker Möckelsnäs. De gamla träden är hemvist för ett flertal sällsynta lavar, mossor, svampar och skalbaggar. Utöver ädellövskogen finns den tidvis översvämmade strandskogen med al, björk, asp och vide som är mycket skyddsvärd.

En ovanlig insekt i området är ekbrunbaggen som lever i hård ved av död ek. En annan intressant art är hårklomossa som lever i strandskogar som regelbundet översvämmas. Men även om man inte letar efter speciella arter så kan man komma till Möckelsnäs och njuta av ädellövskogen med sin lundflora och fågelliv.

 

Möckelsnäs

 

 

Föreskrifter för allmänheten
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:  
1. skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller mejsla  
2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar  
3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar (dock ej lavar) av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov  
4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter  
5. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats  
6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordning­ställd parkeringsplats  
7. tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats)  
8. övernatta i husbil eller husvagn  
9. sätta upp tavla, fågelholk, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande  
10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Zoomningsbar karta

Get Microsoft Silverlight

 Beslutsdokument

Beslut (med föreskrifter)

Skötselplan