Marsholm

Södra delen av Marsholm. Foto: Länsstyrelsen
Marsholm är den största ön i sjön Möckeln och har broförbindelse med fastlandet. Södra delen av Marsholm, öarna Skälsö, Skallö och Sandören samt ett antal småöar och skär öster om Marsholm samt 315 hektar vatten utgör naturreservatet Marsholm. Landarean är 78 hektar, öarna inräknade.

Inom naturreservatet finns naturskog av skiftande karaktär. På huvudön domineras skogen av gran medan kärren och strandskogarna som uppkommit efter sjöns sänkning på  1860-talet domineras av lövträd. Dessa blandskogar som har en ovanligt stor andel död ved hyser sällsynta insekter och olika hackspettsarter.

Svartoxe är en ca 17 mm lång skalbagge Foto: Jonas Hedin

Svartoxen är en cirka 17 millimeter lång skalbagge. Hanens grova käkar gör att den liknar den större ekoxen. Svartoxen är i dag en hotad art, eftersom dess livsmiljöer (gamla naturskogar) håller på att försvinna och bara förekommer som mindre fläckar i landskapet. Svartoxen lever i lågor (döda liggande träd) med starkt multnad ved, främst gran. Naturskogen på Marsholm är därför en viktig miljö för svartoxen.

Fågellivet i ögrupperna öster om huvudön är störningskänsligt. Här finns till exempel storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Sjön Möckeln är också känd som en viktig rastlokal för storskrake, sångsvan och havsörn. Tillträdesförbud har därför inrättats för vissa områden under tiden 1 april - 1 augusti.

 

Var rädd om naturen!

Under tiden 1 april - 1 augusti är det förbjudet att visas inom det streckade området på kartan eller att landstiga på någon av de andra öarna inom reservatet, utom Huvudön Marsholm och Sandören (Storön). Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Marsholm.

Tälta eller uppställa husvagn
Elda
Skada vegetationen
Plocka växter
Störa djurlivet, fånga smådjur och medföra okopplad hund
Köra och att parkera annat än på anvisade vägar och platser

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Marsholm nature reserve

Marsholm is an island, a farm and a nature reserve. Marsholm is the biggest island in Lake Möckeln. Marsholm Nature Reserve consists of the southern part of the island, an area on the eastern edge of the island and a number of small islands and their surrounding water. There is natural woodland that is valuable from a nature conservation point of view. There is also hyperite diabase.


Marsholm naturschutzgebiet

Marsholm ist eine Insel, ein Gutshof und ein Naturschutzgebiet. Die Insel Marsholm ist die größte im See Möckeln. Das Naturschutzgebiet Marsholm besteht aus dem südlichen Teil der Insel, einem Gebiet an ihrem östlichen Ufer sowie eine Anzahl von kleineren Inseln mit umgebenden Gewässern. Hier befindet sich auch wertvoller Naturwald. Hyperitdiabasgesteine kommen vor.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1983
Storlek: 393 ha
Karaktär: Naturskog, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Heurlinska stiftelsen

 

 Content Editor