Målaskogsberg

Målaskogsberg är sedan gammalt känt som “blomsterberget i Sunnerbo”. Det ligger sydost om Ryssby. Reservatet hyser en rikedom av ovanliga växtarter, främst beroende på att berggrunden består av grönsten (hyperit), som är en mineralrik bergart. I reservatet finns gammaldags slåtterängar med hamlade träd, men på de kuperade höjderna i nordöstra delen av reservatet växer lundartad lövskog i brant terräng.
Åkervädd, en art där bland annat fjärilar och vildbin födosöker. Foto: Eva Elfgren

I reservatets sydvästra delar finns odlingsmarker av gammaldags typ. Mellan gärdesbackar, slåtterängar och hagar ligger smala, stenbundna åkrar insprängda. Dessa marker kräver en omsorgsfull skötsel genom slåtter, hamling (lövtäkt på träd), röjning och betning med nötkreatur för att bibehålla sin karaktär. I ängsmarken hittar man också små stenrösen en ängslada står kvar. Slåttern och artrikedomen gynnar också olika insekter, som fjärilar, bin och humlor.

 

 

Den lundartade avenbokskogen växer i branta raviner och på höga kullar. Foto: Eva Elfgren.

I lövskogen finns en riklig förekomst av avenbok. Detta är ovanligt, eftersom nordgränsen för detta trädslag går genom södra Småland. I skogen växer också ek, alm, lind, och lönn. Vanliga buskar är hassel och olvon. Blåsippa och vårärt förekommer rikligt. Andra näringskrävande arter är gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol, lundstjärnblomma och storrams. Man finner också tämligen ovanliga gräsen hässlebrodd och långsvingel. I bergsbranter, på block och trädstammar växer flera sällsynta mossor som till exempel mörk husmossa.

I lundarnas lövverk trivs många fågelarter, exempelvis nötkråka och stenknäck, som under vintern kalasar på avenbokens nötter. I reservatet finns också bland annat nötväcka, grönsångare, ugglor och hackspettar. I området finns också den gulbruna hasselmusen. Den är en skicklig klättrare och bygger under sommaren sitt bo i buskarnas skyddande lövverk. Under vintern ligger den i dvala.

Avenboken (Carpinus betulus) är trots sitt namn inte släkt med bok. Löven har samma storlek och form, men avenbokens är "veckade" och har tandad kant. Avenboken blir inte lika grov som boken och på stammen finns ofta längsgående åsar. Virket är mycket hårt och användes förr till till exempel kugghjul.Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Målaskogsberg.

Tälta eller uppställa husvagn
Elda
Skada vegetationen
Plocka växter
Störa djurlivet och medföra okopplad hund
Det är förbjudet att framföra fordon (även moped och cykel) utom på avsedda vägar liksom att parkera annat än på parkeringsplatsen

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 38,6 ha
Karaktär: Grönstensberg, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild och Staten/Naturvårdsverket