Lövsjö ängar

Hagmark, Lövsjö ängar
Den 1100 meter långa markerade stigen genom Lövsjö ängar leder dig genom ett artrikt område med små öppna åkrar och ängar omväxlande med betade ekhagmarker.
Lövsjö ängar har i hundratals år varit en del av inägomarken till Lövsjö by. Man ser spåren av forna tiders odlarmöda bland annat genom förekomsten av stora stenrösen. I reservatet finns många grova träd, bland annat ek och lind, som omväxlar med öppnare marker.
Gamla lövträd med multnande ved

En mycket artrik ängsflora, lundflora och många olika slags lövträd skapar en miljö som i sin tur gynnar många fågel- och insektsarter. Bland floran hittar man bland annat jungfrulin, solvända och ängsvädd.

Solvändan, som trivs på öppna partier. Foto: Länsstyrelsen, Eva Elfgren Den lilla ljuskrävande solvändan trivs på de öppna partierna i reservatet. Foto: Länsstyrelsen, Eva Elfgren.

Ängarna betas efter midsommar, för att försöka efterlikna ängsslåtter. Det sena betespåsläppet gör att många av ängsarterna hinner blomma. 

Många träd har gallrats bort på senare tid för att kvarvarande träd ska kunna utveckla sina kronor.

Lövsjö ängar avsattes som domänreservat redan år 1939 av Domänverket.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Lövsjö ängar naturreservat.

Tälta
Göra upp eld
Plocka blommor
Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar.Tänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Lövsjö ängar nature reserve

The 1100 m long marked path through Lövsjö meadows leads you through an area rich in species with small open fields and meadows alternating with grazed oak pastures. The great abundance of species in the meadow and woodland flora, and the many different kinds of deciduous trees, create a favourable environment for many species of bird and insect.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Lövsjö ängar naturschutz-gebiet

Der 1100 m lange markierte Pfad durch Lövsjö ängar führt Sie durch ein artenreiches Gebiet mit schmalen offenen Äckern, Wiesen und Weideland, das mit Eichen bewachsen ist. Eine sehr artenreiche Wiesen- und Waldflora und viele ver-schiedene Laubbaumarten bilden den Lebensraum für viele verschiedene Vogel- und Insektenarten.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


 Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 18 ha
Karaktär: Äng, naturbetesmark, odlingslandskap
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog