Korrö

Hantverksbyn Korrö ligger vid Ronnebyån, som här delar sig i två grenar. Byn har anor sedan början av 1700-talet, men forsen har använts för kvarnverksamhet redan under medeltiden. Från den gamla hantverksmiljön finns kvarn, såg, garveri och färgeri bevarat. Här har också funnits bryggeri och skomakeri. Gårdsbyggnaden ägs av Svenska Turistföreningen och används som vandrarhem.
Slåtteräng med ädellövträd, betesmark med smålandsgärdsgård<BR>och odlingsröse. Foto: Jonas Wäglind

Naturreservatet Korrö ansluter till byn på Ronnebyåns västra strand. Isälvsavlagringar bildar vackra terrängformer både norr och söder om hantverksbyn. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker. Närmast byn ligger åkrar och slåtterängar; längre bort betesmarker och slutligen skog.

 

Backsippa. Foto: Jonas Wäglind

Arbetet med ängen börjar redan tidigt på våren medan sipporna ännu blommar i backarna. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli - augusti. På de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst.

Slåttern och betet i reservatet gynnar många ljusälskande växter som till exempel backsippa, tjärblomster och slåtterfibbla. Utmärkande för reservatet är den rikliga förekomsten av blomman Natt och Dag.

Genom reservatet löper flera stigar. Längs dessa finns skyltar uppsatta som berättar om naturen på Korrö. Alldeles intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen. Där kan besökande äta sin matsäck och söka skydd vid dåligt väder.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Korrö.

Plocka blommor och skada vegetationen i övrigt
Störa djurlivet
Elda
Tälta eller ställa upp husvagn
Parkera eller köra på annat än härför iordningställda platser och vägar
Sätta upp skyltar och affischer.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 42 ha
Karaktär: Odlingslandskap, slåtterängar
Kommun: Tingsryd
Ägare: Tingsryds kommun
Förvaltare: Tingsryds kommun

 

 Beslutsdokument