Höö

Ängsmark på Höö. Foto: Länsstyrelsen, Martin Unell
Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Naturreservatet omfattar förutom ön Höö vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. Naturen på Höö utgörs av en mosaik av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Floran på Höö är osedvanligt rik. Reservatet erbjuder rika möjligheter till strövtåg och friluftsliv.
Ängsslåtter. Foto Jonas Wäglind.
I Gustav Vasas jordebok från 1553 omnämns Höö. Säkert sträcker sig dock bebyggelsehistorien tillbaka ner i medeltiden. Ön utgör ett enda stort hemman. Högst upp ligger den gamla gården, omgiven av stora almar och askar. Höö uppvisar ett gammaldags odlingslandskap där inägor (åker och äng) och utmark (betesmark) fortfarande sköts på gammalt vis.
Liten bastardsvärmare. Foto Jonas Wäglind

Åkrarna och ängarna återfinns på östra halvan av ön. Anledningen till detta är enkel - här går det näringsrika diabasstråket. Det är också denna sida som de ädla lövträden och de många örterna föredrar. Här kan man hitta mycket gamla och grova lövträd som har en speciell lav- och svampflora samt en intressant insektsfauna. Diabashöjderna är avgränsade av markerade branter, på sina ställen rena bergstup.

 

Metallsvärmare. Foto Jonas Wäglind

När andra bönder slutade med ängsslåttern fortsatte familjen Hörberg, som i generationer har brukat Höö, att slå sina ängar. Därför finns ängens flora och fauna kvar och besökarna kan glädja sig åt den rika blomningen. Området tillhör de artrikaste miljöerna i Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man nästan 200 olika växter - på 10 kvadratmeter finns ofta 50 olika arter!

En del av Höö fridlystes som naturminne 1960 men reservatet i sin nuvarande form bildades 1969.

Var rädd om naturen!

Det är förbjudet att landstiga på öarna under tiden 1 april - 1 augusti. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Höö.

Plocka växter och att skada vegetationen i övrigt
Störa djurlivet
Samla insekter och andra djur
Släppa hund lös inom området
Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
Göra upp eld
Köra annat än på vägen fram till parkeringsplatsen och att parkera på annan plats än på parkeringsplatsen
Lämna grindar öppna
Framföra båt snabbar än 5 knop

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Höö nature reserve

Höö is a nature reserve where the old agricultural landscape is still farmed in the old way. The nutrient-rich rock hyperite diabase can be found on the eastern part of the island. Here the flora and fauna are very rich. Hay-making in the meadows creates fantastic floral splendour. Höö is one of the most species-rich environments in Småland. There are excellent paths in the reserve.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Höö naturschutzgebiet

Höö ist ein Naturschutzgebiet, wo die alte Bauernlandschaft immer noch auf traditionelle Weise bewirtschaftet wird. Auf der östlichen Seiten der Insel kommen die närstoffreichen Hyperitdiabasgesteine vor. Hier gibt es eine artenreiche Flora und Fauna. Die Heuernte verschafft den Wiesen eine phantastische Blumenpracht. Höö ist eine der artenreichsten Gebiete von Småland. In diesem Naturschutzgebiet gibt es ausgezeichnete Wanderpfade.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1969
Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha
Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda