Hissö

Redan 1944 skyddades en liten del av Hissö genom naturreservat. Det var den värdefulla bokskogen på öns östra sida som skyddades. Sedan 2016 är hela ön med omgivande vatten och småöar naturreservat. Det är den grönskande bokskogen, områdets stora och gamla tallar samt det rika fågellivet som gör Hissö skyddsvärt.

Under kommande år kommer en mängd åtgärder utföras för att gynna naturvärdena och öka tillgängligheten i området. Först och främst kommer många s.k. "exotiska" trädslag att avverkas, för att ge mer plats åt områdets naturligt förekommande träd såsom bok, lönn, asp och rönn. Till de exotiska trädslagen hör lärkträd, silvergran, douglasgran, thuja och kustgran. Dessa träd planterades en gång i tiden i ett litet arboretum på ön. Träden har nu spridit sig ohämmat, p.g.a. att de saknar naturliga fiender. De naturligt förekommande träden har inte kraft att konkurrera med exotiska granar om ljus och utrymme och det är därför som de exotiska trädslagen kan sprida sig på bekostnad av naturligt förekommande arter.

Silvergranar och Douglasgranar kan bli mäktiga, högvuxna träd. Så är det även på Hissö. Därför kommer några av dessa träd att sparas; dels blir de ett kulturhistoriskt minne, dels blir de stora träd att förundras över.

Bokskogen med sitt fågelkvitter på våren och de stora, solbelysta tallarna kommer att gynnas av att granar och exotiska trädslag tas ner. Likaså kommer den väldiga eken i reservatets östra del att trivas bättre när granarna försvinner. Det är många andra organismer som är beroende av ek, bok och tall. I jätteeken trivs såväl kattuggla som diverse svampar, insekter och fladdermöss. I solvarma tallar lever skalbaggar och i trädkronorna kan fiskgjusen bygga sitt bo. På bokarnas stammar myllrar det av liv i form av mossor, lavar och svampar.

Friluftslivet kommer att gynnas särskilt på ön. Redan idag finns stora möjligheter att komma naturen nära på Hissö, genom strövstigar och grillplatser invid sjökanten. Vid flera av öns stränder kan man bada. Det finns också en flytbrygga som leder över till Musön i reservatets norra delar. Av de större och exotiska trädslag som avverkas kommer vindskydd att tillverkas.

Förbud vattenskoter

I reservatet råder förbud mot att köra vattenskoter. Detta för att skydda känsliga fågelarter som fiskgjuse och storlom samt det rörliga friluftslivet. Både fiskgjusen och storlommen har starka fästen i Helgasjön. För att de fortsättningsvis ska finnas kvar krävs att vi visar hänsyn till dem.

Storlommen bygger sitt bo i strandkanten. Vågsvallet från såväl motorbåtar som vattenskotrar kan ödelägga ett bo och därmed en hel lomfamilj. Fiskgjusen är känslig för störning i form av buller och ljud. Därför behövs extra hänsyn intill fiskgjusens bon. Du kan läsa mer om öns fågelliv i foldrarna i spalten till höger.

Varmt välkommen till en riktig naturpärla några cykeltramp från Växjö stad!

Beslut och skötselplan

För att läsa beslut och skötselplan, se spalten till höger på sidan.

Utsikt mot Kronobergs slottsruin från bron över till Hissö. Foton: Eva Elfgren

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hissö.

Köra i reservatet
Tälta
Elda
Störa djurlivet
Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Hissö nature reserve

On the most northerly point of Kronobergshalvön (the Kronoberg peninsula) a small bridge leads across to Hissö. The plant life here is richer than on other islands in Helgasjön (Lake Helga). The predominance of coniferous forest is obvious but selective felling is allowing the deciduous forest to expand. On the east side of the island, there is the small Hissö nature reserve. It consists of a 150-200 year old beech wood, which borders Helgasjön.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Hissö naturschutzgebiet

Auf der Halbinsel Kronoberg führt eine kleine Brücke in nördlicher Richtung auf die Insel Hissö mit der vielfältigsten Vegetation aller Inseln im Helgasee. Es dominiert noch Nadelwald, jedoch hat sich durch gezielte Abholzung der Laubwald immer weiter aus-breiten können. Auf der östlichen Seite der Insel liegt das kleine Naturschutzgebiet Hissö. Das Schutzgebiet besteht aus einem 150 - 200 Jahre alten Buchenwald, der sich bis zum Ufer des Helgasees erstreckt.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


 Fakta

Skyddsår: 1996, utökning 2016
Karaktär: Bokskog och vatten
Areal: 604,6 ha, varav 125,7 ha land och 478,9 ha vatten
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Statens fastighetsverk

 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Beslutsdokument