Gölsjömyren

Gölsjömyren ligger i ett stråk av våtmarker, som sträcker sig från sjön Flåren i norr till Vissle myr i söder, en sträcka på cirka 3,5 mil. Myren har bildats genom igenväxning av en forntida större sjö. Den lilla Gölsjön i reservatets mitt utgör en rest. Sjön är ett typiskt exempel på en näringsfattig humussjö. Norr om sjön finns skogklädda fastmarksöar.
Myren består av både mossar och kärr. Kärren får vatten både från omgivande fastmark och nederbörd, mossarna endast från nederbörd. Mossarna blir därför fattiga på näring. Kärren som omger myren kallas laggkärr. Mellanliggande mossepartier är flacka men höjer sig ändå något över kärrens nivå. Det finns gott om små vattenhål eller gölar.
I kärren växer bland annat ängsull, myrlilja, rosling, klockljung och pors. Särskilt intressant är förekomsten av nordlig vitmossa (Sphágnum lindbérgii). På mossepartierna växer ljung, tuvdun och olika lavar och vitmossor. Starr- och sileshårarter ger myren dess gulbruna och röda färger. Större delen av myren omges av skogsklädda moränmarker. I väster går en låg, vacker rullstensås. Här finns även hällmarker.
Vanliga arter på mossen: Rundsileshår och klockljung. Foto: Länsstyrelsen. Eva Elfgren.

Reservatet är en viktig rastlokal för flyttande fåglar, såsom trana, sädgås, sångsvan och änder. Varfågel ses under senhösten och våren. På kalmyren häckar bl.a. enkelbeckasin, vars gnäggande läte kan höras i skymning och gryning under försommaren. Lätet framställer fågeln genom att i hastiga dykningar få stjärtpennorna att vibrera.
Ett utsiktstorn finns.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Gölsjömyren.

Tälta eller ställa upp husvagn
Framföra fordon
Elda
Medföra okopplad hund
Störa djurlivet och skada vegetationen.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

 

 


 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

 Fakta

Skyddsår: 1975
Storlek: 344 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, enskild och kyrkan