Årshultsmyren

Grodor trivs i våtmarker, foto Länsstyrelsen, Ellen Flygare
Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar.


Gamla krokiga tallar vid sjöns strand.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Laggkärr i gränsen mellan mosse och fastmark är ofta svagt utbildade eller saknas. Vattnet rinner istället ut över myren och bildar kraftiga kärrdrog. Här och var finns gölar omgivna av gungflymattor.

Mosseplanet är en mosaik av fuktiga gropar, höljor, omgivna av torrare partier, tuvor. Vitmossorna är myrens karaktärsväxter med flera arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar. Dvärgbjörken, som annars förknippas med fjälltrakterna domineras av blåtåtel och olika starrarter.

Öppen myr med små senvuxna tallar. <BR>Foto: Ellen Flygare, Länsstyrelsen.
Öppen myr med små senvuxna tallar. Foto: Ellen Flygare, Länsstyrelsen.

Kring Örsjön i norr och Kyrkängen i söder växer bland annat klockgentiana. Fastmarksholmarna är i huvudsak beklädda med talldominerad barrskog. Flera fågelarter häckar på myren, som till exempel storspov, grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och trana.

Reservatet har kommit till för att skydda och bevara ett stort, huvudsakligen orört, myrkomplex med de djur och växter som finns där. 2011 utökades reservatet. 

Strax väster om Årshultsmyren ligger Hunnsberget, från vars krön man har en vidsträckt utsikt över det omgivande skogs- och myrlandskapet.

 

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Årshultsmyren.

Plocka växter och i övrigt skada vegetationen
Tälta mer än en natt
Köra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1972, utökat 2011
Areal: 1 500 ha 
Karaktär: Myrkomplex
Kommun: Ljungby 
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län