Skyddad natur

Entrén vid Libbhults ängar, foto Ingela Eriksson

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas

I många fall behöver naturen skötas för att de arter som lever där ska kunna överleva. Vissa naturtyper har skapats av långvarig skötsel och måste fortsatt skötas - t.ex. slåtterängar, medan andra kräver skötsel för att naturliga störningar upphört, t.ex. barrskogar där man utför naturvårdsbränning. I en del områden utför man restaurering för att återställa ett tidigare tillstånd, t.ex. igenläggning av diken i en våtmark eller borthuggning av gran i en bokskog.

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets skyddade områden, men förvaltningen kan även skötas av till exempel kommuner och stiftelser.

 

 

  

 

Life TAIGA om naturvårdsbränning, öppnas i nytt fönster