Byggnadsminne eller K-märkt?

Vad döljer sig egentligen bakom begrepp som byggnadsminnen och K-märkt?

Husvägg på Örö

"K-märkt"

Begreppet "K-märkta hus" eller kulturhus har ingen juridisk innebörd. Det finns inte i några lagar eller författningar. Kulturhus är ett obestämt men alldagligt begrepp. Inom vissa områden har gjorts kulturhistoriska inventeringar, där byggnader klassats med hänsyn till sitt bedömda kulturhistoriska värde. Bedömningen har ofta gjorts av antikvarisk myndighet eller något museum. En sådan värdering innebär inte heller något lagskydd.

Byggnadsminne

Genom Kulturmiljölagens 3 kap kan en byggnad, park. trädgård eller annan anläggning som har ett mycket högt kulturhistoriskt värde förklaras för byggnadsminne. Skyddet är det starkaste och mest långtgående skydd som erbjuds i Sverige för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Skyddet för byggnadsminnen är individuellt utformat vad gäller omfattning och detaljeringsgrad. Länsstyrelsen för register över byggnadsminnen i respektive län. Hos Länsstyrelsen kan man också få reda på hur skyddet är utformat för varje byggnadsminne. 

Q- eller q-märkning

Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan kommunen i detaljplan Q- eller q-märka byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Bestämmelserna varierar mellan olika detaljplaner och även mellan olika byggnader inom samma plan. Hos kommunen kan man få reda på vilka bestämmelserna som gäller och vilka byggnader som omfattas.

Kulturmiljöprogram

För Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västerviks kommuner finns kommunala kulturmiljöprogram. I dessa program redovisas främst värdefulla miljöer men även enstaka objekt/fastigheter. Programmen är endast rekommenderande dvs visar kommunens ambitioner och utgör underlag för planering och byggande och innebär alltså inget juridiskt bindande skydd.  Många värdefulla kulturmiljöer som presenteras i kulturmiljöprogrammen har sedan också redovisats i kommunernas översiktplaner. Även översiktsplanerna är av den karaktären att de inte ger något juridiskt bindande skydd.

 

Kontakta oss

Byggnadsantikvarie
Katarina Sundberg
Telefon 010 223 84 47

Byggnadsantikvarie
Birthe Pedersen Sieurin
Telefon 010 223 84 46

Fax 010 223 81 10

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se