Plan- och byggfrågor

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö. 

 

Råd om kommunal planering 

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov kan du överklaga det till oss.

Samhällsplanering  

Samhällsplaneringens mål kan i stort beskrivas som att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

 

Kalmar län har ett rikt och vackert natur- och kulturlandskap som erbjuder många varierande boendemiljöer nära natur och vatten. Samtidigt är många miljöer känsliga för olika slags ingrepp och där måste särskild hänsyn tas vid bl a bebyggelseplanering, till exempel de långa kusterna och skärgården samt det öländska kulturlandskapet.

I första hand är det en kommunal uppgift att planlägga och styra markanvändningen med stöd och vägledning av bland annat Plan- och bygglagstiftningen (PBL) och miljöbalken. Detta sker bland annat genom översiktsplaner för hela eller delar av kommunen samt genom detaljplaner  för avgränsade områden och speciellt i tätorterna. I denna uppgift skall kommunerna alltid ha samråd med länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har olika roller vid samrådet med kommunerna i deras fysiska planering med översiktsplaner och detaljplaner:

  • vara rådgivare i tidiga skeden, se till att lämplighetsbedömningarna i PBL uppfylls och att allmänna intressen beaktas vid planeringen,
  • ta fram underlagsmaterial, om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid planeringen, till exempel inventeringar och värderingar av natur- och kulturmiljöer,
  • särskilt bevaka att vissa viktiga frågor beaktas och tillgodoses, till exempel riksintressen, mellankommunala frågor, hälso- och säkerhetsaspekter så att senare överprövning inte skall behöva ske,
  • samordna statens intressen (till exempel andra statliga myndigheter, Trafikverket, Försvarsmakten med flera), göra avvägningar vid konflikt mellan olika allmänna intressen samt att beakta tillämpningen av 3 och 4 kap miljöbalken (MB). 

Länsplanedagar
Plangruppen anordnar 2-3 länsplanedagar per år  med kommunala planerare, stadsarkitekter, bygglovhandläggare med flera för att diskutera gemensamma frågor, ändrad lagstiftning och praxis.

Länk till sidan Strandskydd 

 Kontakta oss

Pär Hansson
Samhällsbyggnadschef och länsarkitekt
010-2238 420
par.hansson@lansstyrelsen.se

Kerstin Lind Andréasson,
Plansamordnare
010-2238 449
kerstin.lindandreasson@lansstyrelsen.se

Christian Forssell (tjänstledig t.o.m. 9 mars 2018)
Planarkitekt
010-2238 452
christian.forssell@lansstyrelsen.se

Ted Kransby
Planarkitekt
010-2238 454
ted.kransby@lansstyrelsen.se

Maria Paananen
Planarkitekt
010-2238 453
maria.paananen@lansstyrelsen.se

Lars Ljungström,
Klimatanpassnings-
samordnare
010-2238 451 lars.ljungstrom@lansstyrelsen.se

Lisa Mellström
Handläggare bostadsstöd
och solceller
010-2238 599
 lisa.mellstrom@lansstyrelsen.se

Karoline Waxegård
Handläggare bostadsstöd och solceller
010-2238 329
karoline.waxegard@lansstyrelsen.se

Robert Dobak
Samordnare havsplanering
010-2238 470
robert.dobak@lansstyrelsen.se

Mathilda Johnson
Hållbarhetsstrateg
010-2238 545
mathilda.johnson@lansstyrelsen.se