Planfrågor 

Samhällsplanering  

 

Samhällsplaneringens mål kan i stort beskrivas som att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

 

Kalmar län har ett rikt och vackert natur-och kulturlandskap som erbjuder många varierande boendemiljöer nära natur och vatten. Samtidigt är många miljöer känsliga för olika slags ingrepp och där måste särskild hänsyn tas vid bl a bebyggelseplanering, t ex de långa kusterna och skärgården samt det öländska kulturlandskapet.

I första hand är det en kommunal uppgift att planlägga och styra markanvändningen med stöd och vägledning av bl a Plan- och bygglagstiftningen (PBL) och miljöbalken. Detta sker bl a genom översiktsplaner för hela eller delar av kommunen samt genom detaljplaner  för avgränsade områden och speciellt i tätorterna. I denna uppgift skall kommunerna alltid ha samråd med länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har olika roller vid samrådet med kommunerna i deras fysiska planering med översiktsplaner och detaljplaner:

  • vara rådgivare i tidiga skeden, se till att lämplighetsbedömningarna i PBL uppfylls och att allmänna intressen beaktas vid planeringen,
  • ta fram underlagsmaterial, om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid planeringen, t ex inventeringar och värderingar av natur-och kulturmiljöer,
  • särskilt bevaka att vissa viktiga frågor beaktas och tillgodoses, t ex riksintressen, mellankommunala frågor, hälso- och säkerhetsaspekter så att senare överprövning inte skall behöva ske,
  • samordna statens intressen (t ex andra statliga myndigheter, Trafikverket, Försvarsmakten m fl), göra avvägningar vid konflikt mellan olika allmänna intressen samt att beakta tillämpningen av 3 och 4 kap miljöbalken (MB). 

 

Planberedning äger rum varannan tisdag (ojämna veckor). 

Länsplan- och länsbyggdagar
Plangruppen anordnar 2 länsplandagar och 2 länsbyggdagar per år  med kommunala planerare, stadsarkitekter, bygglovhandläggare m fl. för att diskutera gemensamma frågor, ändrad lagstiftning och praxis.

Länk till sidan Strandskydd