Vattenkraftverk

Vattenkraftverksprojektet 2012-2013
Melby kraftstation i Uknadalen, invigd år 1922. (Foto: Lotta Lamke)

Ett vattenkraftverk kan vara så mycket: elproduktion baserad på förnybar energi, en fascinerande teknisk organism, ett speciellt byggnadsverk och ett viktigt stycke kulturhistoria! Men ett vattenkraftverk kan också vara ett hot mot den biologiska mångfalden och orsaka problem när underhållet av kraftverket eller skötseln av vattenflödet brister.

När ett vattenkraftverk rivs kan naturmiljön bli bättre, men samtidigt riskerar man att utplåna en värdefull kulturmiljö. För att nå fram till en bra helhetslösningar och en god vattenkultur har Länsstyrelsen Kalmar län under 2012 och 2013 utfört en kulturhistorisk kartläggning och dokumentation av länets elproducerande vattenkraftverk: Vattenkraftverksprojektet 2012-2013.

Vattenkraftverksprojektet har utgjort ett av flera delprojekt i det större projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning” i Södra Östersjöns vattendistrikt, som du kan läsa om här.

I projektet har 228 vattenkraftverk som funnits eller finns i Kalmar län kartlags. Du kan se vilka de är på länsstyrelsens web-GIS. Dessutom har 38 kraftverk dokumenterats mer noggrant. Det är anläggningar som är i drift, men som uppförts som kraftverk före år 1980. Beskrivningarna hittar du under ”Kraftverksbeskrivningar” i fältet till höger, förutom till ett par kraftverk där ägarna har avböjt publicering. Fakta om länets vattenkraftverk presenteras också i projektets informationsblad, vid sidan av projektinformation och kontaktuppgifter. I flikar till vänster finns länkarna ”Kraftverkshistoria” och ”Kraftverk i Kalmar län” som ger en kortversion av de fakta som finns i informationsbladet. En fördjupad bild av Vattenkraftverksprojektet ges i projektrapporten ”Vattenkraftverksprojektet 2012–2013; en kulturhistorisk dokumentation av elproducerande vattenkraftverk i Kalmar län”. Där kan du läsa om varför vi gjort det vi gjort, om våra utgångspunkter och förutsättningar, om hur vi resonerat och genomfört arbetet.  

Länsstyrelsen har valt att tillsvidare inte visa beskrivningar för de kraftverk som ligger i Alsterån.

Kraftverksbeskrivningar