Radonbidrag 

Radonsanering i småhus

 • Nu kan du söka om bidrag för radonsanering av bostäder digitalt. De elektroniska blanketterna för radonbidrag är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Boverket. Boverket ansvarar för e-tjänsten men ärendena handläggs av länsstyrelsen i ditt län. Läs mer om e-tjänsten på Boverkets webblats.
  Länken dit är:
 • Överstiger radonhalten 200 becquerel (Bq/m3)  inomhusluft, kan bidrag utgå till åtgärder som kan sänka  radonhalten.
 • Endast långtidsmätning (2 månader) godtas. Mätningen skall utföras under eldningssäsong (1 oktober-30 april) och mätas i minst två rum i bostaden (ej kök och badrum) och på varje våningsplan som används som boutrymme.  Årsmedelvärde skall anges. Mätningen får inte vara äldre än 5 år. I Boverkets författningssamling BFS 2003:21 framgår att om der finns synnerliga skäl får en mätning som är äldre än vad som föreskrivs i andra stycket godkännas.
 • Bidrag lämnas till en- o tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i (egnahem).
 • Saneringsåtgärden skall utföras av person som har byggnadsteknisk kompetens med erfarenhet/kompetens av radonsanering.
 • Bidraget är 50 % av den godkända kostnaden, dock högst 15 000 kr.  OBS! bidraget kan kombineras med ROT-avdraget.
 • Ansökan om bidrag lämnas till Länsstyrelsen för godkännande, som  inhämtar yttrande från kommunen.
 • Till ansökan skall fogas mätprotokoll, handling som visar radonkällan/-or, åtgärdsförslag samt ibland också ventilationskontroll.
 • Länsstyrelsen kan i vissa fall begära in ventilationskontroll  som  då skall utföras av riksbehörig ventilationskontrollant med behörighet K ( BFS 1996:56).
 • Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats vid ansökan. Som påbörjande räknas beställningstidpunkten för saneringsåtgärden. 
 • Bidrag lämnas inte för radonmätning eller lokalisering av radonkällan.

 

OBS! Bidrag lämnas endast så länge tilldelade medel finns kvar.

OBS! Från och med 2014-01-01 kommer radonbidrag, stöd till solceller, äldreboende- och trygghetsboendestöd att handläggas på länsstyrelsen i Östergötland.

Länk till Länsstyrelsen Östergötlands sida om Radon.

Ansökan, begäran om utbetalning och uppföljnings uppgifter ska skickas till följande adress:  
Länsstyrelsen Östergötland
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
581 86 Linköping

Kontakta oss

Nina Mellberg
Byrådirektör
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
010-2235362

Sök radonbidrag