Investeringsstöd till särskilda boende för äldre.

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Detta stöd gäller för ny- eller ombyggnader som påbörjas under perioden 1 januari 2007 - 31 december 2014 och färdigställs inom två år från dagen när byggandet började.

Observera att ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjades.

Investeringsstödet föreslås uppgå till ca 500 miljoner kronor för varje år eller vad riksdagen fastställer.

Bidrag föreslås kunna lämnas för nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor respektive för ombyggnad med 2 200 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder. Vidare föreslås att bidrag ska kunna lämnas för högst 35 kvadratmeter per enpersonslägenhet och 15 kvadrat­meter per enpersonslägenhet när det gäller ut­rymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. För tvåpersonslägenhet gäller 50 kvadratmeter respektive 20 kvadratmeter enligt ovan.

När projektet färdigställts ska du skicka in en särskild ansökan om utbetalning. Denna ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter det att projektet färdigställdes.

Ansökan

Finns att hämta på Boverkets webbsida

Förordning

Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och PM om trygghetsbostäder tillägg i förordningen (2007:159) finns att läsa på Boverkets webbsida

 

OBS! Från och med 2016-01-01 kommer radonbidrag, stöd till solceller, äldreboende- och trygghetsboendestöd att handläggas på länsstyrelsen i Kalmar.

Ansökan, begäran om utbetalning och uppföljnings uppgifter ska skickas till följande adress:
Länsstyrelsen Kalmar
Samhällsbyggnadsenheten
391 86 Kalmar