Skogens kulturarv

Länsstyrelsen jobbar för att bevara skogens kulturarv. Vår roll är att se till att lagstiftningen följs. Detta sker i samspel med markägare och övriga som verkar i skogen, för att värna forn- och kulturlämningar i det pågående skogsbruket.
Grav från järnåldern i Upp-Rumhult, Västerviks kommun. Foto: Daniel Tedenlind, Länsstyrelsen.

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan, har människan jagat, fiskat, odlat och bedrivit boskapsskötsel på de marker som idag är skog. Ingen skog i Sverige är orörd av människan. Här finns lämningar efter mänsklig verksamhet som ofta är försvunnen från fullåkersbygden och i våra städer.

Kalmar län är ett skogslän. Skogen har ett stort ekonomiskt värde, men även ett stort kulturellt värde. Målet är att så få fornlämningar och kulturlämningar som möjligt skadas till följd av skoglig verksamhet. Enligt Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålet Levande Skogar ska:

 ”natur- och kulturmiljövärden i skogen vara bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finnas”.

Markägare och övriga som är verksamma i skogsbruket har en viktig roll i skyddet och vården av forn- och kulturlämningar, så att de regionala miljömålen kan nås.

I samband med skogligt arbete finns en skyldighet att ta hänsyn till värdefulla kulturmiljöer och lämningar. Alla fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. Hänsynen till kulturlämningar slås fast i Skogsvårdslagens 30§. Åtgärder för att skydda och vårda forn- och kulturlämningar är i de flesta avseenden desamma.