Skogens kulturarv 

Länsstyrelsen jobbar för att bevara skogens kulturarv. Vår roll är att se till att lagstiftningen följs. Detta sker i samspel med markägare och övriga som verkar i skogen, för att värna forn- och kulturlämningar i det pågående skogsbruket.

Grav från järnåldern i Upp-Rumhult, Västerviks kommun. Foto: Daniel Tedenlind, Länsstyrelsen.
Grav från järnåldern i Upp-Rumhult, Västerviks kommun. Foto: Daniel Tedenlind, Länsstyrelsen.

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka för ca
10 000 år sedan, har människan jagat, fiskat, odlat och bedrivit boskapsskötsel på de marker som idag är skog. Ingen skog i Sverige är orörd av människan. Här finns lämningar efter mänsklig verksamhet som ofta är försvunnen från fullåkersbygden och i våra städer.

Kalmar län är ett skogslän. Skogen har ett stort ekonomiskt värde, men även ett stort kulturellt värde. Målet är att så få fornlämningar och kulturlämningar som möjligt skadas till följd av skoglig verksamhet. I de regionala miljömålen för Kalmar län står att:

 ”Senast år 2010 skall skogsmarken brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara”.

Markägare och övriga som är verksamma i skogsbruket har en viktig roll i skyddet och vården av forn- och kulturlämningar, så att de regionala miljömålen kan nås.

I samband med skogligt arbete finns en skyldighet att ta hänsyn till värdefulla kulturmiljöer och lämningar. Fornlämningar skyddas enligt den så kallade kulturminneslagen. Hänsynen till kulturlämningar slås fast i Skogsvårdslagens 30§. Åtgärder för att skydda och vårda forn- och kulturlämningar är i de flesta avseenden desamma.

Kontakta oss

Birgitta Eriksson
Länsantikvarie
Kulturmiljöenheten
010-2238411
Jenny Sundström
Kulturmiljöhandläggare
Kulturmiljöenheten
010-2238593
Daniel Tedenlind
Kulturmiljöhandläggare
Kulturmiljöenheten
010-2238566

Tips till dig som markägare

Handfasta tips inför planering av avverkning och markberedning intill forn- och kulturlämning Skogforsks hemsida.