Fornminnesregistret

Fornminnesregistret är ett nationellt register med information om landets fasta fornlämningar, fornfynd och övriga kulturhistoriska lämningar. Fornminnesregistret är ett viktigt kunskapsunderlag inom samhällsplaneringen, inte minst i Länsstyrelsens handläggning av ärenden som berör fornlämningar och övriga kulturlämningar. Registret är också tillgängligt för allmänheten.
Hällristning vid Vittinge, Västerviks kommun

Fornminnesregistret består av två delar:

  • En kartmarkering för forn- eller kulturlämningens placering i terrängen eller fyndplats för fornfynd. De kartor på vilka dessa markeringar görs kallas registerkartor. 
  • Beskrivande texter som ger information om vilken typ av lämning det rör sig om, hur lämningen ser ut, vilket lagskydd den har samt uppgifter om eventuella skador. Beskrivningarna förs i s k. inventeringsböcker.

Det nationella fornminnesregistret förvaras hos Riksantikvarieämbetet. De är också ansvariga för att registret uppdateras med nyupptäckta forn- och kulturlämningar. Registret finns nu digitalt tillgängligt på internet via Informationssystemet om fornminnen, Fornsök.