Samhällsplanering och kulturmiljö 

nybyggnation
Foto: Sonja Tyrebrant

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Verksamhetsmål för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete

Målen för Länsstyrelsens kulturmiljöarbete bottnar i de nationella kulturpolitiska målen och i de statliga kulturmiljömålen. Därutöver anger regeringen årligen i det s.k. regleringsbrevet mål för det kommande årets verksamhet. Länsstyrelsen arbetar i dag med en väl utvecklad målstyrning och med årlig detaljerad uppföljning av mål och verksamhet.

Statliga kulturmiljömål

  • Ett försvarat och bevarat kulturarv.
  • Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen.
  • Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.
  • Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

De av riksdagen antagna kulturpolitiska målen är tillsammans med de statliga kulturmiljömålen de grundläggande utgångspunkterna för kulturmiljövården. Målen anger att kulturarvet ska bevaras och brukas och betonar kulturmiljöns och kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling och för en hållbar utveckling, samt respekten för och solidariteten med andra kulturarv än de som uppfattas som specifikt svenska.

I nio av de av riksdagen antagna 15 nationella miljökvalitetsmålen, som skall vara styrande för det samlade miljöarbetet och tillämpningen av miljöbalken, ingår även kulturmiljövärden som en integrerad del. Härutöver har Riksdagen antagit ett stort antal delmål och etappmål varav flera är av stor betydelse för kulturmiljövården.