Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009

publikationens framsida
Löpnummer:
2012:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2012
Sidantal:
20
Vid inventeringen av grönfläckig padda på norra Öland 2009 återfanns två spelande hannar i det stenbrott där utsättning skett åren 2003-2006. Vid tre olika tillfällen hörde inventerarna spelande paddor. Inga fynd av grönfläckig padda gjordes på andra besökta lokaler. Inte vid något tillfälle sågs andra
grönfläckiga paddor än de som spelade. Inte heller observerades några äggsträngar eller yngel.

Resultatet visar att det finns förutsättningar för grönfläckig padda att leva i en sådan miljö som restaurerats i stenbrottet vid Horn. Föda, daggömslen och övervintringsplatser har de få paddor som lever i stenbrottet hittat. Att en population långsiktigt ska kunna etablera sig i stenbrottet är trots det
inte troligt. Ingen reproduktion har påvisats sedan utsättningen gjordes. De paddor som dokumenterades i år är med stor säkerhet två av de paddor som sattes ut någon gång mellan 2003 och 2006.

Det huvudsakliga skälet till att reproduktion uteblivit är predation. Mycket stora populationer av större och mindre vattensalamander, snok samt flodkräfta finns i stenbrottet.

Den biotop som skapades är ett värdefullt tillskott i naturmiljön kring Horn, trots att etableringen av grönfläckig padda inte lyckades. Miljön har visat sig mycket lämplig för större vattensalamander och flodkräfta, två arter med egna åtgärdsprogram för bevarande. Fortsatt utsättning av grönfläckig padda kommer att ske på Öland, dock inte vid Horn.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt