Lavfloran i Ottenby lund 

framsidan på rapporten Lavfloran i Ottenby lund
Löpnummer:
2011:13 
ISBN/ISSN-nr:
348-8748 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
104 
I början av 1990-talet gjorde Tommy Knutsson tillsammans med Thomas Johansson och Håkan Lundkvist några lavexkursioner i Ottenbylund med inriktning på eftersök av lavar beroende av gamla ekar. Ganska snart gjorde vi flera anmärkningsvärda fynd och vår misstanke att lunden är en unik lavlokal förstärktes alltmer för varje exkursion. Fram till 1994 var sammanlagt 15 rödlistade lavarter kända men vi hade på känn att mycket återstod att upptäcka. Likaså blev vi redan i ett tidigt skede bekymrade över framtiden för lundens epifyter av flera olika anledningar:
• hög belastning av kväve- och svavelnedfall
• förändrad vegetation på grund av ändrad markanvändning
• få riktigt gamla träd, skev åldersfördelning
• avsaknad av föryngring av spärrgreniga träd till förmån för rakstammiga
• stora angrepp av parasitsvampar på ek vilket resulterat i panikavverkningar
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.

Kontakta oss

Thomas Johansson
Naturenheten
010-2238557