- våtmarksprojekt Lervik. En fiskevårdsåtgärd med resultat som visar att gäddor återvänder till sin lekplats

framsida
Löpnummer:
2010:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2010
Sidantal:
28
Under projektets gång inklusive förberedande inventeringar har det visat sig att kustmynnande vattendrag har stor betydelse för Kalmarsunds gäddbestånd. Vi ser också att många viktiga miljöer som tidigare har varit lekplats och barnkammare för gädda har gått förlorade i det moderna kustlandskapet. Därför är det glädjande att vi nu börjar uppskatta och återskapa dessa miljöer. Ur ett fiskevårdande perspektiv bör mynningsområden, lugnflytande vårflöden och översvämningsmarker värderas och vårdas lika högt som porlande bäckar.

För att åstadkomma ett lyckat våtmarksprojekt är det lokala engagemanget viktigt. Efter nödvändig förankring och godkännande från berörda markägare kan saken prövas av länsstyrelsen efter anmälan om vattenverksamhet (i större projekt där vattenområdet planeras att bli mer än 5 hektar krävs tillståndsprövning i Miljödomstol). Efter godkänd ansökan, fattat beslut och klar finansieringsbild finns goda möjligheter att skapa en bra miljö för rekreation, närsaltsreduktion och biologisk mångfald.

Resultaten från provfiske efter gädda inom våtmarksprojekt Lervik är intressanta. Det mest uppseendeväckande är att man kan se en positiv trend i uppvandringen av lekfisk i Lerviksdiket redan första säsongen efter genomförd åtgärd och att gäddorna i Lervik är starkt hemortstrogna. Återfångster på 35 % eller mer för respektive årgång kan bevisas men är av förklarliga skäl högre. Att gäddor inom
projektet återvänder till sina lekplatser, antyder att kustpopulationer är känsliga mot störning och att den lokala anpassningen kan vara stor. Därför ska resultaten som redovisas inom projektet betraktas utifrån situationen i Lervik och inte nödvändigtvis som generella för övriga Sverige men mycket pekar på att situationen är liknande för närliggande vattendrag som har lekvandringar av gädda.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.