Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag – hur användbara är kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning?

Rapportens framsida
Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
128
Rapporten vänder sig i första hand till personer verksamma inom kulturmiljövård, naturvård och vattenförvaltning på centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer och kommuner – särskilt till dem med engagemang för vattendrag och miljömål. Resultaten är av intresse för såväl allmänhet, politiker och tjänstemän/-kvinnor, även om rapporten huvudsakligen utformats med tanke på den senare målgruppen.

Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska kulturmiljövärden i/vid sjöar och vattendrag bevaras. Men hur går det egentligen, bevaras värdena? Kan länsstyrelsernas befintliga kunskapsunderlag användas för uppföljning av miljömålet? Och hur har underlagen egentligen fångat upp de vattenanknutna kulturmiljövärdena?

Det är några av de frågor som besvaras i den här rapporten.

Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten har utvärderat tio olika underlags användbarhet för uppföljning. Exempel på utvärderade underlag är:
-         Fornminnesregistret
-         Riksintressen för kulturmiljövården
-         Kommunala kulturmiljöprogram

Projektet genomfördes 2009-2010 med bidrag från Miljömålsrådet/RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålsystemet).

Nästan 300 miljöer har besökts, fördelade på olika underlag och vattendrag. Därtill har en referensinventering utförts i fem vattendrag. Arbetet har resulterat i mycket ny kunskap och många förslag, till exempel hur underlag behöver vara utformade för att fungera vid uppföljning, indikatorutveckling och fördelarna med att ta tillvara lokala kunskaper. Resultaten av studien är intressanta för hela landet!

En slutsats är att det är hög tid att satsa på nya kunskapsunderlag och att sjösätta en systematisk uppföljning av kulturmiljötillståndet. Resultaten av projektet visar tyvärr på en negativ utveckling för kulturmiljövärdenas bevarande vid sjöar och vattendrag. Ungefär en fjärdedel av de besökta miljöerna hade förlorat värden. Nu behövs krafttag för att vända utvecklingen! För som tur är finns det fortfarande många fantastiska kulturmiljöer kvar att värna om, till fromma för en god livsmiljö med historiskt djup – vid vattnet.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.