Alkohol och narkotikaförebyggande arbete i Kalmar län 2008

rapportens framsida
Löpnummer:
2008:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2008
Sidantal:
42
I anslutning till de nationella alkohol- och narkotikapolitiska planerna pågår sedan flera år ett omfattande förebyggande arbete för att minska skadorna av alkohol och narkotika. I rapporten speglas bl.a. följande områden.

• Konsumtionen av alkohol ökade med 26 % under åren 1995 – 2007. Under senare år har en minskning skett men uppgår ändå till närmare 10 liter ren alkohol årligen per invånare 15 år och uppåt. Oroande är att minskningstrenden nu tycks ha avstannat.
• Mycket oroande är att antalet personer med alkoholberoende nu tenderar att öka kraftigt. Störst är ökningen av alkoholberoende bland kvinnor.
• Narkotikaanvändningen bland skolelever i nionde klass och bland mönstrande har minskat under senare år. Minskningen har nu avstannat. Bland gymnasieeleverna har användning-en varit relativt oförändrad sedan 2004.
• Andelen rökare i befolkningen har minskat. Det är idag hälften så många flickor och poj-kar årskurs 9 som röker dagligen jämfört med i början av 1990-talet.
• Fokus drogvaneenkät i åk 8 bland länets elever visar att föräldrarna blivit mer restriktiva med att tillhandahålla alkohol.
• Alkoholkonsumtionen för männen i Kalmar län är mindre än genomsnittet för landet och samma gäller för kvinnorna i länet rörande rökning.
• Skadorna av alkohol och droger ökar fortfarande i länet på ett alarmerande sätt. T.ex. ökar rattfylleri- och misshandelsbrotten kontinuerligt.
• De samhällsekonomiska kostnaderna för alkoholen, narkotikan och tobaken uppgår till ca 50 miljarder för de två förstnämnda och 26 miljarder för tobaken – således totalt ca 125 miljarder kr eller 25 % av statsbudgeten. Satsningarna på förebyggande arbete torde vara bland de mest lönsamma insatser samhället kan göra.
• Evidensbaserade metoder har kommit allt mer i förgrunden under senare år inom alla tre preventionsområden. Detta gäller inte minst inom skolans område, som stått i fokus under senare år.

Satsningar för att minska skadorna görs på flera plan i länet. I rapporten redovisas bl.a. föl-jande:

• Polisens brottsförebyggande arbete
• Arbetet i AN-gruppen och ungdomsarbetarkonferensen
• Kartläggningar genom Fokus Kalmar län (socialtjänstens FoU-enhet i länet)
• Ansvarsfull alkoholservering
• Kalmar län Trafik utan droger och Don´t Drink & Drive
• Insatser inom mödrahälsovården och Riskbruksprojektet
• Barn i missbruks- och våldsmiljöer
• Fler Broar
• Skolan förebygger
• Antidopingprojektet
• Kommunernas insatser för familjer, i skolan och annat lokalt förebyggande arbete

Satsningarna i länet sker i stor utsträckning inom de områden som prioriteras i de nationella planerna och där forskningen ger stöd för arbetet. Kraftfulla, samordnade och långsiktliga satsningar behövs även framgent för att bryta de negativa trenderna. Stora skillnader finns i länets kommuner rörande organisering och inriktning av det förebyggande arbetet. Särskilda resurser för samordning av det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet bör snarast till-skjutas i de kommuner där sådana resurser saknas.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.